[R] Help with a code in R

Erika Rocío Espinosa Balbuena erikareb at gmail.com
Wed Sep 7 16:45:40 CEST 2016


Hi,

Sorry, how can I review on line, but here is the complete code:


##Librerias
library(stats)
library(base)
library(dplyr)
library(timeDate)
library(zoo)
library(forecast)
#library(parallel)
library(foreach)
library(iterators)
#library(doParallel)
#library(snow)
#library(doSNOW)
library(reshape2)
library(pryr)
#library(rpivotTable)


#numCores <- detectCores()
#cl <- makeCluster(numCores)###NACIONAL###
#setwd("C:/RealMetrics/02_Aplicaciones/RM_SCM_DRM/RTools/Erika_Test")

#write.csv(out, file="C:/Users/ErikaRocío/Documents/Curso R/nuevos.csv")
#rpivotTable(forecast_nal,rows="Familia","Submarca","prod_id",col="s",
aggregatorName="sum",vals="Point.Forecast")

##Lectura de datos
#datos<-read.csv("FCST_YEAR_WEEK_PROD_NAC.csv")
datos<-read.csv("C:/Users/ErikaRocío/Documents/Curso
R/FCST_YEAR_WEEK_PROD_NAC.csv")
b<-data.frame(datos)

calendar<-read.csv("C:/Users/ErikaRocío/Documents/Curso R/cat_sem.csv")
forecast_date<-calendar[,c(8,9,14,10)]

espejo<-read.csv("C:/Users/ErikaRocío/Documents/Curso R/cat_prod.csv")

##Subbases
#Combinaciones
comb<-b[,c(3,4,5)]
comb<-comb %>% distinct
g<-seq(1,nrow(comb),by=1)
dates <- attr(fca$mean, "tsp")
datecol <- seq(from=dates[1], to=dates[2], by=1/dates[3])
fct<-cbind.data.frame(s,datecol,Point=fca$mean)
forecast_nal<- rbind.data.frame(forecast_nal,fct)
}
else
{

fit <- tbats(y)
fcb <- forecast(fit, h = 16)
dates <- attr(fcb$mean, "tsp")
datecol <- seq(from=dates[1], to=dates[2], by=1/dates[3])
fct<-cbind.data.frame(s,datecol,Point=fcb$mean)
      forecast_nal<- rbind.data.frame(forecast_nal,fct)
}
}
}


2016-09-07 9:00 GMT-05:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>:

> Hi
>
>
>
> see in line
>
>
>
> *From:* Erika Rocío Espinosa Balbuena [mailto:erikareb at gmail.com]
> *Sent:* Tuesday, September 6, 2016 10:52 PM
> *To:* PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> *Cc:* r-help at r-project.org
> *Subject:* Re: [R] Help with a code in R
>
>
>
> Hi Erika
>
>
>
> Yes the objetcs have the same structure, and forecast_nal is the variable
> where I a trying to keep all the results of the forecast but I get the
> error that it
>
>
>
> How did you check? Can you prove it?
>
>
>
> There is nobody who can check your code, only you. We get this error
>
>
>
> Error in nrow(comb) : object 'comb' not found
>
>
>
> Cheers
>
> Petr
>
>
>
> BTW, plain text posting is preferable.
>
>
>
>
>
> is only allowed the replacement.
>
>
>
> 2016-09-06 1:31 GMT-05:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>:
>
> Hi
>
> Well, it seems to me that it is coded in different language like C++.
> The code is not reproducible but the error seems to be from your call of ts
>
> You can check it line by line with setting i to arbitrary value and
> inspect how your objects look like, however some of your constructions
> seems to me quite weird.
>
> e.g.
> forecast_nal<-data.frame()
>
> leads to mempty data frame with no column named mean
> > forecast_nal
> data frame with 0 columns and 0 rows
> > forecast_nal$mean
> NULL
>
> and I am rather surprised how this column come into existence.
>
> BTW, are you sure that in each cycle your rbinded or cbinded objects have
> the same size?
>
> Cheers
> Petr
>
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Erika
> Rocío
> > Espinosa Balbuena
> > Sent: Monday, September 5, 2016 8:26 PM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] Help with a code in R
> >
> > Hi,
> >
> > I am working with this code:
> >
> > forecast_nal<-data.frame()
> > out<-vector()
> > x<-foreach(i=1:nrow(comb)) %do%
> > {
> >
> > s<-comb[i,'prod_id']
> >
> > #Familia+Sumbarca+prod_id
> > #Serie
> >
> > bcomb1<-b
> > bcomb1<-subset(bcomb1,bcomb1$prod_id == s & bcomb1$year <= 2015)
> > bcomb1<-arrange(bcomb1,year,week)
> > a<-bcomb1[1:1,'week']
> > d<-bcomb1[1:1,'year']
> > f<-nrow(bcomb1)
> > h<-bcomb1[f:f,'year']
> > j<-bcomb1[f:f,'week']
> > bcomb1<-bcomb1[,c(6)]
> >
> > if (length(bcomb1)<=10 || h=="2014" || (h=="2015" && j<=48)) { out[i]<-s
> }
> > else {
> >    y <- ts(bcomb1, frequency=52, start=c(d, a)) ##Casos
> >
> > if (length(y)<=60)
> > {
> >
> > v<-auto.arima(y)
> > v<-arimaorder(v)
> > fit <- arima(y, order = v ,method="ML")
> >    fca <- forecast(fit, h = 16)
> > dates <- attr(forecast_nal$mean, "tsp")
> > datecol <- seq(from=dates[1], to=dates[2], by=1/dates[3])
> > fct<-cbind.data.frame(s,datecol,Point=fca$mean)
> > forecast_nal<- rbind.data.frame(forecast_nal,fct)
> > }
> > else
> > {
> >
> > fit <- tbats(y)
> > fcb <- forecast(fit, h = 16)
> > dates <- attr(forecast_nal$mean, "tsp")
> > datecol <- seq(from=dates[1], to=dates[2], by=1/dates[3])
> > fct<-cbind.data.frame(s,datecol,Point=fcb$mean)
> >       forecast_nal<- rbind.data.frame(forecast_nal,fct)
> > }
> > }
> > }
> > But I am getting this error:
> >
> > Error in `[<-.ts`(`*tmp*`, ri, value = c(26656.136365833,
> 26750.9374514082,
> > :
> >  only replacement of elements is allowed
> >
> > Can someone help me with this?
> >
> > Thanks
> >
> >
> > --
> > Erika Rocío Espinosa Balbuena
> >
>
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>
>
>
>
>
> --
>
> Erika Rocío Espinosa Balbuena
>
> ------------------------------
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>-- 
Erika Rocío Espinosa Balbuena

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list