[R] Help with a code in R

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Sep 7 16:00:18 CEST 2016


Hi

see in line

From: Erika Rocío Espinosa Balbuena [mailto:erikareb at gmail.com]
Sent: Tuesday, September 6, 2016 10:52 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Cc: r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] Help with a code in R

Hi Erika

Yes the objetcs have the same structure, and forecast_nal is the variable where I a trying to keep all the results of the forecast but I get the error that it

How did you check? Can you prove it?

There is nobody who can check your code, only you. We get this error

Error in nrow(comb) : object 'comb' not found

Cheers
Petr

BTW, plain text posting is preferable.


is only allowed the replacement.

2016-09-06 1:31 GMT-05:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>>:
Hi

Well, it seems to me that it is coded in different language like C++.
The code is not reproducible but the error seems to be from your call of ts

You can check it line by line with setting i to arbitrary value and inspect how your objects look like, however some of your constructions seems to me quite weird.

e.g.
forecast_nal<-data.frame()

leads to mempty data frame with no column named mean
> forecast_nal
data frame with 0 columns and 0 rows
> forecast_nal$mean
NULL

and I am rather surprised how this column come into existence.

BTW, are you sure that in each cycle your rbinded or cbinded objects have the same size?

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of Erika Rocío
> Espinosa Balbuena
> Sent: Monday, September 5, 2016 8:26 PM
> To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: [R] Help with a code in R
>
> Hi,
>
> I am working with this code:
>
> forecast_nal<-data.frame()
> out<-vector()
> x<-foreach(i=1:nrow(comb)) %do%
> {
>
> s<-comb[i,'prod_id']
>
> #Familia+Sumbarca+prod_id
> #Serie
>
> bcomb1<-b
> bcomb1<-subset(bcomb1,bcomb1$prod_id == s & bcomb1$year <= 2015)
> bcomb1<-arrange(bcomb1,year,week)
> a<-bcomb1[1:1,'week']
> d<-bcomb1[1:1,'year']
> f<-nrow(bcomb1)
> h<-bcomb1[f:f,'year']
> j<-bcomb1[f:f,'week']
> bcomb1<-bcomb1[,c(6)]
>
> if (length(bcomb1)<=10 || h=="2014" || (h=="2015" && j<=48)) { out[i]<-s }
> else {
>    y <- ts(bcomb1, frequency=52, start=c(d, a)) ##Casos
>
> if (length(y)<=60)
> {
>
> v<-auto.arima(y)
> v<-arimaorder(v)
> fit <- arima(y, order = v ,method="ML")
>    fca <- forecast(fit, h = 16)
> dates <- attr(forecast_nal$mean, "tsp")
> datecol <- seq(from=dates[1], to=dates[2], by=1/dates[3])
> fct<-cbind.data.frame(s,datecol,Point=fca$mean)
> forecast_nal<- rbind.data.frame(forecast_nal,fct)
> }
> else
> {
>
> fit <- tbats(y)
> fcb <- forecast(fit, h = 16)
> dates <- attr(forecast_nal$mean, "tsp")
> datecol <- seq(from=dates[1], to=dates[2], by=1/dates[3])
> fct<-cbind.data.frame(s,datecol,Point=fcb$mean)
>       forecast_nal<- rbind.data.frame(forecast_nal,fct)
> }
> }
> }
> But I am getting this error:
>
> Error in `[<-.ts`(`*tmp*`, ri, value = c(26656.136365833, 26750.9374514082,
> :
>  only replacement of elements is allowed
>
> Can someone help me with this?
>
> Thanks
>
>
> --
> Erika Rocío Espinosa Balbuena
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.--
Erika Rocío Espinosa Balbuena

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list