[R] Interpreting summary.lm for a 2 factor anova

David Winsemius dwinsemius at comcast.net
Fri Dec 2 21:03:25 CET 2016


> On Dec 2, 2016, at 9:09 AM, David Winsemius <dwinsemius at comcast.net> wrote:
> 
>> 
>> On Dec 2, 2016, at 6:16 AM, Ashim Kapoor <ashimkapoor at gmail.com> wrote:
>> 
>> Dear Pikal,
>> 
>> All levels except the interactions are compared to the Intercept. I'm a
>> little confused as to what's going on in interaction terms eg. the cell
>> wool B : tension M. It's mean is :
>> 28.78 and 28.78 - 44.56 = -15.78 != 21.111.
>> 
>> It's something like 44.56 (intercept) -16.333 (wool B) -.20.556 (tension
>> M) + 21.111 (woolB:tensionM) = 28.782.
>> 
>> I don't know how to sum up the above line in terms of differences
>> succinctly.
> 
> The aov estimate will not exactly equal the observed mean (this is _statistics_ after all). You should be comparing the mean of that cell to the estimate:
> 
> 44.556 + (-16.33) +(-20.556) + (21.11)

A respected participant advised me to look at this more closely. In this case (and I think in most such cases) where there are the same number of parameters as there are means, the model is "saturated" and there is no difference:

 with( warpbreaks, tapply( breaks, interaction(wool, tension), mean ) )
   A.L   B.L   A.M   B.M   A.H   B.H 
44.55556 28.22222 24.00000 28.77778 24.55556 18.77778 

So the B:M estimate is identical up to rounding with the observed mean:

 44.556 + (-16.33) +(-20.556) + (21.11)
[1] 28.78> 
> The difference between the observed mean and the estimated mean is known as a 'residual'

I've also been privately but gently chided for this misstatement. Residuals are the difference between data and estimates.

> and the squared sum of the all residuals is what this being minimized ... over all the cells including the one implicitly associated with the Intercept.
> 
> This isn't really on-topic for Rhelp since you are not having difficulty in getting the R program to perform its duties, but are rather in need of statistical education. That not what this mailing list is set up for.
> 
> -- 
> David.
> 
>> 
>>> 
>>>> -----Original Message-----
>>>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Ashim
>>>> Kapoor
>>>> Sent: Thursday, December 1, 2016 2:48 PM
>>>> To: r-help at r-project.org
>>>> Subject: [R] Interpreting summary.lm for a 2 factor anova
>>>> 
>>>> Dear all,
>>>> 
>>>> Here is a small example : -
>>>> 
>>>>> model <- aov(breaks ~ wool * tension, data = warpbreaks)
>>>>> summary.lm(model)
>>>> 
>>>> Call:
>>>> aov(formula = breaks ~ wool * tension, data = warpbreaks)
>>>> 
>>>> Residuals:
>>>>  Min    1Q  Median    3Q   Max
>>>> -19.5556 -6.8889 -0.6667  7.1944 25.4444
>>>> 
>>>> Coefficients:
>>>>       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
>>>> (Intercept)   44.556   3.647 12.218 2.43e-16 ***
>>>> woolB      -16.333   5.157 -3.167 0.002677 **
>>>> tensionM    -20.556   5.157 -3.986 0.000228 ***
>>>> tensionH    -20.000   5.157 -3.878 0.000320 ***
>>>> woolB:tensionM  21.111   7.294  2.895 0.005698 **
>>>> woolB:tensionH  10.556   7.294  1.447 0.154327
>>>> ---
>>>> Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
>>>> 
>>>> Residual standard error: 10.94 on 48 degrees of freedom
>>>> Multiple R-squared: 0.3778,  Adjusted R-squared: 0.3129
>>>> F-statistic: 5.828 on 5 and 48 DF, p-value: 0.0002772
>>>> 
>>>>> model.tables(model,"e")
>>>> Tables of effects
>>>> 
>>>> wool
>>>> wool
>>>>   A    B
>>>> 2.8889 -2.8889
>>>> 
>>>> tension
>>>> tension
>>>>  L   M   H
>>>> 8.241 -1.759 -6.481
>>>> 
>>>> wool:tension
>>>>  tension
>>>> wool L   M   H
>>>> A 5.278 -5.278 0.000
>>>> B -5.278 5.278 0.000
>>>> 
>>>> 
>>>>> model.tables(model,"m")
>>>> Tables of means
>>>> Grand mean
>>>> 
>>>> 28.14815
>>>> 
>>>> wool
>>>> wool
>>>>  A   B
>>>> 31.037 25.259
>>>> 
>>>> tension
>>>> tension
>>>>  L   M   H
>>>> 36.39 26.39 21.67
>>>> 
>>>> wool:tension
>>>>  tension
>>>> wool L   M   H
>>>> A 44.56 24.00 24.56
>>>> B 28.22 28.78 18.78
>>>>> 
>>>> 
>>>> I don't follow the output of summary.lm. I understand the output of
>>>> model.tables for effects and means. For instance what does 44.556
>>>> represent ? Is it the grand average ? The grand mean is 28.14815. Can
>>>> someone help me understand the output of summary.lm ?
>>>> 
>>>> Best Regards,
>>>> Ashim
>>>> 
>>>>   [[alternative HTML version deleted]]
>>>> 
>>>> ______________________________________________
>>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>>>> guide.html
>>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>> 
>>> ________________________________
>>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>>> určeny pouze jeho adresátům.
>>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>>> vymažte ze svého systému.
>>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
>>> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>>> 
>>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
>>> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
>>> příjemce s dodatkem či odchylkou.
>>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>> 
>>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>>> intended only for its intended recipients.
>>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>>> copies from your system.
>>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>>> email.
>>> 
>>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>>> amendment or variation.
>>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
>>> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>>> 
>> 
>> 	[[alternative HTML version deleted]]
>> 
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> 
> David Winsemius
> Alameda, CA, USA
> 
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

David Winsemius
Alameda, CA, USAMore information about the R-help mailing list