[R] Interpreting summary.lm for a 2 factor anova

David Winsemius dwinsemius at comcast.net
Fri Dec 2 18:09:28 CET 2016


> On Dec 2, 2016, at 6:16 AM, Ashim Kapoor <ashimkapoor at gmail.com> wrote:
> 
> Dear Pikal,
> 
> All levels except the interactions are compared to the Intercept. I'm a
> little confused as to what's going on in interaction terms eg. the cell
> wool B : tension M. It's mean is :
> 28.78 and 28.78 - 44.56 = -15.78 != 21.111.
> 
> It's something like 44.56 (intercept) -16.333 (wool B) -.20.556 (tension
> M) + 21.111 (woolB:tensionM) = 28.782.
> 
> I don't know how to sum up the above line in terms of differences
> succinctly.

The aov estimate will not exactly equal the observed mean (this is _statistics_ after all). You should be comparing the mean of that cell to the estimate:

 44.556 + (-16.33) +(-20.556) + (21.11)

The difference between the observed mean and the estimated mean is known as a 'residual' and the squared sum of the all residuals is what this being minimized ... over all the cells including the one implicitly associated with the Intercept.

This isn't really on-topic for Rhelp since you are not having difficulty in getting the R program to perform its duties, but are rather in need of statistical education. That not what this mailing list is set up for.

-- 
David.

> 
>> 
>>> -----Original Message-----
>>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Ashim
>>> Kapoor
>>> Sent: Thursday, December 1, 2016 2:48 PM
>>> To: r-help at r-project.org
>>> Subject: [R] Interpreting summary.lm for a 2 factor anova
>>> 
>>> Dear all,
>>> 
>>> Here is a small example : -
>>> 
>>>> model <- aov(breaks ~ wool * tension, data = warpbreaks)
>>>> summary.lm(model)
>>> 
>>> Call:
>>> aov(formula = breaks ~ wool * tension, data = warpbreaks)
>>> 
>>> Residuals:
>>>   Min    1Q  Median    3Q   Max
>>> -19.5556 -6.8889 -0.6667  7.1944 25.4444
>>> 
>>> Coefficients:
>>>        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
>>> (Intercept)   44.556   3.647 12.218 2.43e-16 ***
>>> woolB      -16.333   5.157 -3.167 0.002677 **
>>> tensionM    -20.556   5.157 -3.986 0.000228 ***
>>> tensionH    -20.000   5.157 -3.878 0.000320 ***
>>> woolB:tensionM  21.111   7.294  2.895 0.005698 **
>>> woolB:tensionH  10.556   7.294  1.447 0.154327
>>> ---
>>> Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
>>> 
>>> Residual standard error: 10.94 on 48 degrees of freedom
>>> Multiple R-squared: 0.3778,  Adjusted R-squared: 0.3129
>>> F-statistic: 5.828 on 5 and 48 DF, p-value: 0.0002772
>>> 
>>>> model.tables(model,"e")
>>> Tables of effects
>>> 
>>> wool
>>> wool
>>>   A    B
>>> 2.8889 -2.8889
>>> 
>>> tension
>>> tension
>>>   L   M   H
>>> 8.241 -1.759 -6.481
>>> 
>>> wool:tension
>>>  tension
>>> wool L   M   H
>>>  A 5.278 -5.278 0.000
>>>  B -5.278 5.278 0.000
>>> 
>>> 
>>>> model.tables(model,"m")
>>> Tables of means
>>> Grand mean
>>> 
>>> 28.14815
>>> 
>>> wool
>>> wool
>>>   A   B
>>> 31.037 25.259
>>> 
>>> tension
>>> tension
>>>  L   M   H
>>> 36.39 26.39 21.67
>>> 
>>> wool:tension
>>>  tension
>>> wool L   M   H
>>>  A 44.56 24.00 24.56
>>>  B 28.22 28.78 18.78
>>>> 
>>> 
>>> I don't follow the output of summary.lm. I understand the output of
>>> model.tables for effects and means. For instance what does 44.556
>>> represent ? Is it the grand average ? The grand mean is 28.14815. Can
>>> someone help me understand the output of summary.lm ?
>>> 
>>> Best Regards,
>>> Ashim
>>> 
>>>   [[alternative HTML version deleted]]
>>> 
>>> ______________________________________________
>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>>> guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>> 
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>> vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
>> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>> 
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
>> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
>> příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>> 
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> email.
>> 
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
>> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>> 
> 
> 	[[alternative HTML version deleted]]
> 
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

David Winsemius
Alameda, CA, USAMore information about the R-help mailing list