[R] Help with error: arguments imply differing number of rows

Aman Gill amango at gmail.com
Sat Mar 14 16:34:12 CET 2015


Thanks for the reply. The results of str() are indeed the same. Is there
anything else I can check that might explain the difference?

> str(phyl_tree)
List of 4
 $ edge    : int [1:15, 1:2] 10 11 12 13 14 14 13 12 15 15 ...
 $ Nnode   : int 7
 $ tip.label : chr [1:9] "Heliantheae" "Eupatorieae" "Helenieae"
"Gnaphalieae" ...
 $ edge.length: num [1:15] 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 ...
 - attr(*, "class")= chr "phylo"
 - attr(*, "order")= chr "cladewise"
>
> str(chem_tree)
List of 4
 $ edge    : int [1:15, 1:2] 10 11 12 13 14 15 15 14 16 16 ...
 $ Nnode   : int 7
 $ tip.label : chr [1:9] "Heliantheae" "Helenieae" "Eupatorieae"
"Astereae" ...
 $ edge.length: num [1:15] 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 - attr(*, "class")= chr "phylo"
 - attr(*, "order")= chr "cladewise"

> str(phyl_data)
 int [1:35, 1:9] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
 ..$ : chr [1:35] "Uroleucon_aeneum" "Uroleucon_aff_atripes"
"Uroleucon_amamianum" "Uroleucon_ambrosiae" ...
 ..$ : chr [1:9] "Heliantheae" "Eupatorieae" "Helenieae" "Gnaphalieae" ...
>
> str(chem_data)
 int [1:35, 1:9] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
 ..$ : chr [1:35] "Uroleucon_aeneum" "Uroleucon_aff_atripes"
"Uroleucon_amamianum" "Uroleucon_ambrosiae" ...
 ..$ : chr [1:9] "Heliantheae" "Helenieae" "Eupatorieae" "Astereae" ...


On Fri, Mar 13, 2015 at 7:31 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> Without further information you probably do not get answers. Everything
> seems to be same so the only reason can be that the objects seems to be
> same but they have some inner distinctions, maybe type of variables.
>
> Are results of
>
> str(your.objects)
>
> same in equivalent objects?
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Aman
> > Gill
> > Sent: Thursday, March 12, 2015 6:08 PM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] Help with error: arguments imply differing number of rows
> >
> > Hello,
> >
> > I am stuck trying to run an analysis using the package picante. I am
> > running two very similar analyses. One works as expected, but when I
> > try
> > the other, I get the error:
> >
> > Error in data.frame(PD = PDs, SR = SR) :
> >  arguments imply differing number of rows: 34, 35
> >
> > This is strange to me since the data matrix is the same for both
> > analyses
> > (numbers of rows and columns are the same; the only difference is the
> > order
> > of the columns). Each analyses requires a phylogenetic tree (.tre
> > file),
> > and each tree is very similar. Any thoughts as to what's causing this
> > problem? The problem may be specific to the function I'm using [pd()],
> > but
> > since the error is a data.frame error I thought I'd ask here. Here is
> > the
> > code I'm using:
> >
> > This works:
> > phyl_tree <- read.nexus("phyl.tre")
> > phyl_data <- as.matrix(read.table("phyl_matrix.txt"), header=TRUE, sep
> > =
> > "\t")
> > pd.result <- pd(phyl_data, phyl_tree, include.root = TRUE)
> >
> > This fails (this matrix.txt file is the same as above, except that
> > columns
> > are ordered to match the tree; I have also used the above matrix.txt
> > file)
> > chem_tree <- read.nexus("chem.tre")
> > chem_data <- as.matrix(read.table("chem_matrix.txt"), header=TRUE, sep
> > =
> > "\t")
> > pd_chem.result <- pd(chem_data, chem_tree, include.root = TRUE)
> >
> > ERROR:
> > Error in data.frame(PD = PDs, SR = SR) :
> >  arguments imply differing number of rows: 34, 35
> >
> >
> > To illustrate that the data for each run are very similar (row and
> > column
> > names are also the same in both data files):
> >
> > > phyl_tree
> >
> > Phylogenetic tree with 9 tips and 7 internal nodes.
> >
> > Tip labels:
> > Heliantheae, Eupatorieae, Helenieae, Gnaphalieae, Anthemideae,
> > Astereae, ...
> > Node labels:
> > root, minCyn, minCic, HelEurHel, HelEur, GnaAnthAst, ...
> >
> > Rooted; includes branch lengths.
> >
> > > nrow(phyl_data)
> > [1] 35
> > > ncol(phyl_data)
> > [1] 9
> > > class(phyl_data)
> > [1] "matrix"
> >
> >
> > > chem_tree
> >
> > Phylogenetic tree with 9 tips and 7 internal nodes.
> >
> > Tip labels:
> > Heliantheae, Helenieae, Eupatorieae, Astereae, Gnaphlieae, Senecioneae,
> > ...
> > Node labels:
> > root, minC, minAnth, minSen, minGna, HelHel, ...
> >
> > Rooted; includes branch lengths.
> >
> > > nrow(chem_data)
> > [1] 35
> > > ncol(chem_data)
> > [1] 9
> > > class(chem_data)
> > [1] "matrix"
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list