[R] Help with error: arguments imply differing number of rows

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Mar 13 12:31:05 CET 2015


Hi

Without further information you probably do not get answers. Everything seems to be same so the only reason can be that the objects seems to be same but they have some inner distinctions, maybe type of variables.

Are results of

str(your.objects)

same in equivalent objects?

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Aman
> Gill
> Sent: Thursday, March 12, 2015 6:08 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Help with error: arguments imply differing number of rows
>
> Hello,
>
> I am stuck trying to run an analysis using the package picante. I am
> running two very similar analyses. One works as expected, but when I
> try
> the other, I get the error:
>
> Error in data.frame(PD = PDs, SR = SR) :
>   arguments imply differing number of rows: 34, 35
>
> This is strange to me since the data matrix is the same for both
> analyses
> (numbers of rows and columns are the same; the only difference is the
> order
> of the columns). Each analyses requires a phylogenetic tree (.tre
> file),
> and each tree is very similar. Any thoughts as to what's causing this
> problem? The problem may be specific to the function I'm using [pd()],
> but
> since the error is a data.frame error I thought I'd ask here. Here is
> the
> code I'm using:
>
> This works:
> phyl_tree <- read.nexus("phyl.tre")
> phyl_data <- as.matrix(read.table("phyl_matrix.txt"), header=TRUE, sep
> =
> "\t")
> pd.result <- pd(phyl_data, phyl_tree, include.root = TRUE)
>
> This fails (this matrix.txt file is the same as above, except that
> columns
> are ordered to match the tree; I have also used the above matrix.txt
> file)
> chem_tree <- read.nexus("chem.tre")
> chem_data <- as.matrix(read.table("chem_matrix.txt"), header=TRUE, sep
> =
> "\t")
> pd_chem.result <- pd(chem_data, chem_tree, include.root = TRUE)
>
> ERROR:
> Error in data.frame(PD = PDs, SR = SR) :
>   arguments imply differing number of rows: 34, 35
>
>
> To illustrate that the data for each run are very similar (row and
> column
> names are also the same in both data files):
>
> > phyl_tree
>
> Phylogenetic tree with 9 tips and 7 internal nodes.
>
> Tip labels:
> Heliantheae, Eupatorieae, Helenieae, Gnaphalieae, Anthemideae,
> Astereae, ...
> Node labels:
> root, minCyn, minCic, HelEurHel, HelEur, GnaAnthAst, ...
>
> Rooted; includes branch lengths.
>
> > nrow(phyl_data)
> [1] 35
> > ncol(phyl_data)
> [1] 9
> > class(phyl_data)
> [1] "matrix"
>
>
> > chem_tree
>
> Phylogenetic tree with 9 tips and 7 internal nodes.
>
> Tip labels:
> Heliantheae, Helenieae, Eupatorieae, Astereae, Gnaphlieae, Senecioneae,
> ...
> Node labels:
> root, minC, minAnth, minSen, minGna, HelHel, ...
>
> Rooted; includes branch lengths.
>
> > nrow(chem_data)
> [1] 35
> > ncol(chem_data)
> [1] 9
> > class(chem_data)
> [1] "matrix"
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list