[R] strip levels

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Apr 7 11:33:47 CEST 2015


Hi

As Michael suggested your Year variable is probably numeric. Quick fix could be.

histogram(~Width|Station*as.factor(Year), data=Raw.no10, layout=c(4,2),nin=30,xlab="Prosomal Width (mm)", strip=strip.custom(bg='white'),ylab="Frequencies",tick=-1,col='grey',as.table=TRUE)

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Michael
> Dewey
> Sent: Tuesday, April 07, 2015 9:58 AM
> To: Christine Lee; Sarah Goslee
> Cc: r-help
> Subject: Re: [R] strip levels
>
> Dear Christine
> Are you sure that your variable Year is not numeric? You example plot
> looks to me as though it is treating it as a shingle.
>
> What does str(Raw.no10) tell you about Year?
>
> On 06/04/2015 17:40, Christine Lee wrote:
> > Thank you very much to Both Sarah and Michael,
> >
> > Your responses are deeply appreciated. TxT
> >
> > I have omitted the reinstatement of the data source as follows:
> >
> > library(lattice)
> > histogram(~Width|Station*Year, data=Raw.no10,
> > layout=c(4,2),nin=30,xlab="Prosomal Width (mm)",
> > strip=strip.custom(bg='white'),ylab="Frequencies",tick=-
> 1,col='grey',a
> > s.table=TRUE)
> >
> > Instead of showing respective year of 2002 and 2014 in each of the
> > lattice plot, it just shows "Year" in all lattice plot as attached.
> > TxT
> >
> > Do you know what has gone wrong?
> >
> > Many thanks.
> >
> > Regards,
> > Christine
> >
> >
> >
> >
> > --------------------------------------------
> > 2015年4月6日 星期一,Michael Dewey <lists at dewey.myzen.co.uk> 寫道﹕
> >
> >  主題: Re: [R] strip levels
> >  收件人: "Sarah Goslee" <sarah.goslee at gmail.com>, "Christine Lee"
> <leptostracan at yahoo.com>
> >  副本(CC): "r-help" <r-help at r-project.org>
> >  日期: 2015年4月6日,星期一,下午11:15
> >
> >  See inline
> >
> >  On 06/04/2015 15:39, Sarah
> >  Goslee wrote:
> >  > Hi,
> >  >
> >  > On Mon, Apr 6, 2015
> >  at 7:44 AM, Christine Lee via R-help
> >  >
> >  <r-help at r-project.org>
> >  wrote:
> >  >> To whom it may help,
> >  >>
> >  >> I am new to
> >  R.
> >  >>
> >  >> I have
> >  been tring to have a lattice plot in two strip levels: 4
> >  stations in 2 years.
> >  >>
> >  >> I type in:
> >  >>
> >  >>
> >  histogram(~Raw.no10$Width|Raw.no10$Station*Raw.no10$Year,
> >  data=Raw.no10, layout=c(4,2),nin=30,xlab="Prosomal
> >  Width (mm)",
> >  strip=strip.custom(bg='white'),ylab="Frequencies",tick=-
> 1,col='grey',as.table=TRUE)
> >  >
> >  > In both examples,
> >  you're mis-stating the data. Given the data
> >  > argument, you do not need to restate the
> >  data source.
> >  >
> >  >
> >  histogram(~Width | Station*Raw.no10$Year, data=Raw.no10,
> >
> >  I think Sarah meant to type
> >  Station * Year and not as above
> >
> >  >
> >  layout=c(4,2),nin=30,xlab="Prosomal Width
> >  (mm)",
> >  >
> >  strip=strip.custom(bg='white'),ylab="Frequencies",tick=-
> 1,col='grey',as.table=TRUE)
> >  >
> >  > If that doesn't
> >  solve your problem, then please use
> >  >
> >  dput(head(Raw.no10), 20) to provide some example data, or
> >  create fake
> >  > data of the same
> >  structure.
> >  >
> >  > Without
> >  a reproducible example that includes some sample data (fake
> >  is
> >  > fine), the code you used, and some
> >  clear idea of what output you
> >  > expect,
> >  it's impossible to figure out how to help you. Here are
> >  some
> >  > suggestions for creating a good
> >  reproducible example:
> >  > http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-
> reproducible-example
> >  >
> >  >
> >  >> The second level, i.e. Year, showed as
> >  "Raw.no10$Year" in the each of the lattice plot,
> >  instead of its respective year, such as "2002" and
> >  "2014".
> >  >>
> >  >> I changed to the following programme
> >  language, therefore:
> >  >>
> >  >>
> >  histogram(~Raw.no10$Width|Raw.no10$Station*Raw.no10$Year,
> >  data=Raw.no10, layout=c(4,2),nin=30,xlab="Prosomal
> >  Width (mm)",
> >
> strip=strip.custom(bg='white',var.name=c("2002","2014")),ylab="Frequenc
> ies",tick=-1,col='grey',as.table=TRUE)
> >  >>
> >  >> in order to
> >  specify the variable names of the strip.
> >  >>
> >  >> Instead of
> >  showing "Raw.no10$Year", each of the lattice plot
> >  states "2014"! They should have 4 plots showing
> >  "2002" and another 4 showing "2014".
> >  >>
> >  >> Could any one
> >  help indicating what has gone wrong?
> >  >>
> >  >> I am really
> >  helpless and frustrated now. T_T
> >  >>
> >  >> Regards,
> >  >> Christine
> >  >
> >  >
> >
> >  --
> >  Michael
> >  http://www.dewey.myzen.co.uk/home.html
> >
>
> --
> Michael
> http://www.dewey.myzen.co.uk/home.html
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list