[R] (no subject)

Kwesi Quagraine starskykwesi at gmail.com
Mon Jan 30 18:28:52 CET 2017


Upon trying this method, I get an error ;

Error in `$<-.data.frame`(`*tmp*`, "MEImeans", value =
c(0.313162987462034, :
 replacement has 442 rows, data has 444

Any thoughts?

Kwesi

On Mon, Jan 30, 2017 at 5:37 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> Probably just a small correction.
>
> d3 <- embed( dta$MEI, 3)
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Jeff
> > Newmiller
> > Sent: Monday, January 30, 2017 4:19 PM
> > To: r-help at r-project.org; Kwesi Quagraine <starskykwesi at gmail.com>
> > Subject: Re: [R] (no subject)
> >
> > How you proceed depends on how consistent the data are and on what you
> > want to do with those sets of three months after you have identified
> them.
> >
> > One approach is to create a matrix where each row contains the values
> > corresponding to the "second previous", "previous", and "current" months
> > data, respectively using the embed() function. The first two rows would
> be
> > incomplete because the earlier data are missing there:
> >
> > d3 <- embed( dta$MEI )
> >
> > with which you could compute whatever metric you wanted. For example
> > you could compute rolling means:
> >
> > dta$MEImeans <- rowMeans( d3 )
> >
> > If your data have missing rows you might need to use the aggregate or
> > merge functions instead.
> >
> > For specific layouts of data or metrics you can find specialized
> functions in
> > various packages. You might want to search using the R "sos" package or
> > Google for your analysis method of choice.
> > --
> > Sent from my phone. Please excuse my brevity.
> >
> > On January 30, 2017 6:11:48 AM PST, Kwesi Quagraine
> > <starskykwesi at gmail.com> wrote:
> > >Hello, I have a data with two variables nodes and index, I want to
> > >extract
> > >3 months seasons, with a shift of 1 month, that is, DJF, JFM, FMA etc
> > >to OND. Was wondering how to go about it. Kindly find data sample
> > >below, data is in csv format.
> > >Any help will be appreciated.
> > >
> > >My data sample;
> > >
> > >   era...1.  Node_freq      MEI
> > >1  1980-01-01 -0.389855332 0.3394196488
> > >2 1980-02-01 -0.728019153 0.2483738232
> > >3  1980-03-01 -1.992457784 0.3516954904
> > >4  1980-04-01 0.222760284 0.5736836269
> > >5  1980-05-01 0.972601798 0.6289249144
> > >6  1980-06-01 0.570725954 0.5736836269
> > >7  1980-07-01 -0.977966324 0.4120517119
> > >8  1980-08-01 0.056128836 -0.0104418383
> > >9  1980-09-01 0.987304573 -0.0687520861
> > >10 1980-10-01 1.188242495 -0.1403611624
> > >11 1980-11-01 1.693037763 -0.0963727298
> > >12 1980-12-01 1.173539720 -0.2539126977
> > >13 1981-01-01 0.423698206 -0.6140040528
> > >14 1981-02-01 -2.208098481 -0.5209122536
> > >15 1981-03-01 -0.786830252 0.1133395650
> > >16 1981-04-01 -0.110502611 0.3302127675
> > >17 1981-05-01 -1.272021820 -0.1894645290
> > >18 1981-06-01 0.394292656 -0.3736021538
> > >19 1981-07-01 1.452892441 -0.4032687711
> > >20 1981-08-01 0.698150002 -0.4441882433
> > >21 1981-09-01 0.997106423 -0.1720737534
> > >22 1981-10-01 0.247264908 -0.2436828296
> > >23 1981-11-01 0.771663876 -0.3909929295
> > >24 1981-12-01 -0.316341458 -0.4943145967
> > >
> > >Regards,
> > >​Kwesi​
> > >
> > >--
> > >Try not to become a man of success but rather a man of value-Albert
> > >Einstein
> > >
> > >University of Cape Coast|College of Agriculture and Natural
> > >Sciences|Department
> > >of Physics|
> > >Team Leader|Recycle Up! Ghana|Technology Without Borders| Other
> > emails:
> > >kwesi.quagraine at ucc.edu.gh|kwesi.quagraine at teog.de|
> > >Mobile: +233266173582
> > >Skype: quagraine_cwasi
> > >Twitter: @Pkdilly
> > >
> > >   [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > >______________________________________________
> > >R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > >https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > >PLEASE do read the posting guide
> > >http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > >and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>-- 
Try not to become a man of success but rather a man of value-Albert Einstein

University of Cape Coast|College of Agriculture and Natural Sciences|Department
of Physics|
Team Leader|Recycle Up! Ghana|Technology Without Borders|
Other emails: kwesi.quagraine at ucc.edu.gh|kwesi.quagraine at teog.de|
Mobile: +233266173582
Skype: quagraine_cwasi
Twitter: @Pkdilly

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list