[R] Receiving NaN message

Rui Barradas ruipbarradas at sapo.pt
Tue Jan 17 12:51:20 CET 2017


Hello,

And in addition to what Jim and Petr said, take a look at ?%in%.

Rui Barradas

Em 17-01-2017 10:50, PIKAL Petr escreveu:
> Hi
>
> And above what Jim adviced you should look also at
> ?match
>
> help page.
>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Robert
>> Piliero
>> Sent: Monday, January 16, 2017 9:10 PM
>> To: r-help at r-project.org
>> Subject: [R] Receiving NaN message
>>
>> Hello,
>>
>> I am working on a Coursera assignment and have combined 332 files into a
>> single data frame called "dat". The dataframe has 4 columns,
>>
>> 1. Date
>> 2. Sulfate (numerical values)
>> 3. Nitrate  (numerical  values)
>> 4. ID # (numerical values).
>>
>> Our assignment is to write a function pollutantmean <- function(directory,
>> pollutant, ID). whereby we can calculate the mean by inputting the pollutant
>> name and ID #.
>>
>> I have reached the stage of subsetting the date e.g. by ID # 1-10, however
>> when I do so and then calculate the mean of this subset I receive the NaN
>> message (even though I have instructed R to disregard the "NA"'s).
>>
>>
>> *Beginning Code: *
>> getwd()
>> read.csv(specdata)
>> specdata <- ("C:/Users/rober/specdata")
>> list.files(specdata)
>> files_full <- list.files(specdata, full.names=TRUE) files_full dat <- data.frame()
>> for (i in 1:332){
>>    dat <- rbind(dat,read.csv(files_full[i]))
>> }
>> str(dat)
>> mean(dat$sulfate, na.rm=TRUE)
>>
>> *Code which generated the NaN message. *
>> dat1_10 <- dat[which(dat[,ID] ==1:10),]
>> mean(dat1_10$sulfate, na.rm=TRUE)
>>
>> Am I making a mistake in subsetting the rows with ID's 1:10? Any advice
>> would be appreciated.
>>
>> Thank you,
>>
>> Robert
>>
>> Robert J. Piliero
>>
>> Cell: (617) 283 1020
>> 38 Linnaean St. #6
>> Cambridge, MA, 02138
>> USA
>>
>>        [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>More information about the R-help mailing list