[R] Tobit Regression with unbalanced Panel Data

Vanessa Romero vanrome54 at gmail.com
Fri Jan 6 15:08:18 CET 2017


Thank you for your answers.

I have just replaced pdata.frame with plm.data and it worked.

tobit1<- plm.data(T1, index = c("firm", "year"))

But I have two more questions, maybe someone could help:

summary(Tob)

Call:
censReg(formula = Imp ~ Bath + CEOTurnover + ChangeOCF + E +
  Sales + ROE + GTA + Size, data = tobit1, method = "BHHH")

Observations:
     Total Left-censored   Uncensored Right-censored
      606      469      137       0

Coefficients:
       Estimate Std. error  t value Pr(> t)
(Intercept) 1.110e-03 5.648e-04   1.965  0.0494 *
Bath     7.442e-03 6.780e-03   1.098  0.2724
CEOTurnover -1.500e-03 2.742e-04   -5.472 4.45e-08 ***
ChangeOCF  -6.738e-03 1.272e-03   -5.297 1.18e-07 ***
E      -5.515e-02 5.304e-03  -10.398 < 2e-16 ***
Sales    8.009e-03 3.487e-04   22.971 < 2e-16 ***
ROE     2.921e-03 5.896e-06  495.331 < 2e-16 ***
GTA     -3.509e-03 1.174e-03   -2.989  0.0028 **
Size    -5.688e-04 1.220e-04   -4.662 3.13e-06 ***
logSigma  -5.401e+00 2.746e-04 -19668.028 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

BHHH maximisation, 150 iterations
Return code 4: Iteration limit exceeded.
Log-likelihood: -66915.77 on 10 Df

How can I calculate McFadden's adjusted R2 in R?
How could I reduce iteration?

Thank you,
Vanessa2017-01-04 13:25 GMT+01:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>:
>
> Hi
>
> Although I cannot help you with your actual problem, you shall start with checking your data before doing any analysis. We do not have your data so it is hard to say what can be wrong. At least you shall provide result of
>
> str(T1) and/or
> str(mydata)
>
> The first message is not an error but a warning that tells you about coercing some log values to NaN which can result e.g. from negative values.
>
> log(-1)
> [1] NaN
> Warning message:
> In log(-1) : NaNs produced
>
> and probably some further calculation in summary function does not like it and throws error.
>
> But without data it is only a guess.
>
> And BTW, you shall post plain text not HTML.
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Vanessa
> > Romero
> > Sent: Wednesday, January 4, 2017 10:28 AM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] Tobit Regression with unbalanced Panel Data
> >
> > Hello,
> >
> > I am doing Tobit Regression in R, because my dependent variable is censored
> > at 0. I have unbalanced panel data, for 6 years, 107 companies. I use package
> > CensReg.
> >
> > I have imported my database(T1).
> >
> > I use pdata.frame to specify the structure of my panel data. Like:
> >
> >
> > *mydata<- pdata.frame (T1, index = c("firm", "year")) *
> > Afterwards:
> >
> > *Tob <- censReg(formula=Imp ~ Bath + CEOTurnover + ChangeOCF + E +
> > Sales + ROE + GTA + Size , data = mydata, method="BHHH") * (as explained
> > here:
> > https://cran.r-project.org/web/packages/censReg/vignettes/censReg.pdf)
> >
> > I got here error message:
> >
> >
> > *Warnmeldung: In log(rEff$ercomp$sigma$id) : NaNs wurden erzeugt*
> >
> > Another error message when *summary(Tob)*
> >
> >
> >
> >
> >
> > *Call: censReg(formula = Imp ~ Bath + CEOTurnover + ChangeOCF + E + Sales
> > + ROE + GTA + Size, data = mydata, method = "BHHH") Observations: Total
> > Left-censored Uncensored Right-censored 606 469 137 0 Coefficients: Fehler
> > in printCoefmat(coef(x, logSigma = logSigma), digits = digits) : 'x' must be
> > coefficient matrix/data frame*
> >
> > I am new to statistics and to R, what could be the problem or would you
> > suggest using other package.
> >
> > Thank you,
> > Vanessa
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.More information about the R-help mailing list