[R] Dates and Times in R

Ulrik Stervbo ulrik.stervbo at gmail.com
Fri Jan 6 11:23:05 CET 2017


The lubridate package might be helpful.

HTH
Ulrik

On Fri, 6 Jan 2017 at 08:28 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
> It strongly reminds me following fortune
>
> library(fortunes)
> fortune("surgery")
>
> Along with Posting guide you should also look at chapter 7 of R intro
> manual.
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of David
> > Winsemius
> > Sent: Friday, January 6, 2017 6:13 AM
> > To: elif beyza çatalbaş <elifbeyzacatalbas at gmail.com>
> > Cc: r-help at r-project.org
> > Subject: Re: [R] Dates and Times in R
> >
> > You should read the Posting Guide.
> >
> > > On Jan 5, 2017, at 10:56 AM, elif beyza çatalbaş
> > <elifbeyzacatalbas at gmail.com> wrote:
> > >
> > > Dear Mrs/Mr
> > >
> > > I am a meteorological engineer and currently I am a master of science
> > > student in atmospheric science at Istanbul Technical University. I
> > > have data analysis and visualization lesson and I am analyzing data in
> > > R programming. I have to project in this lesson and I am working on
> > > wind energy sector because of this I chose bReeze packages to examine
> > wind data.
> > > But I am having trouble reading time,Deadlines of my project is  9
> > > January 2017. You can find my data in a attachment. I look forward to
> > > hearing from you.
> > >
> > > Sincerely,
> > >
> > > Elif Beyza ÇATALBAŞ
> > > Meteorological Engineer
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide
> > > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > David Winsemius
> > Alameda, CA, USA
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list