[R] Problems when trying to install and load package "rzmq"

Paul Bernal paulbernal07 at gmail.com
Tue Jan 3 20:45:55 CET 2017


Hello Petr,

Is it possible to compile the package (rzmq) from Ubuntu for Windows?

Best regards,

Paul

2017-01-03 10:28 GMT-05:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>:

> Hi
>
> It is clearly seen from CRAN that there is no binary for windows. So you
> either need to migrate to linux or you need to compile the package from
> source or maybe both.
>
> You need to study how to compile a package as it is usually not trivial
> task, especially for somebody who does not compile packages regularly, as
> myself.
>
> Cheers
> Petr
>
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Paul
> > Bernal
> > Sent: Tuesday, January 3, 2017 1:51 PM
> > To: Paulo Moniz <pmoniz7 at hotmail.com>
> > Cc: r-help at r-project.org
> > Subject: Re: [R] Problems when trying to install and load package "rzmq"
> >
> > Hello Paulo,
> >
> > Thanks for the reply. As a matter of fact, I used the command
> > install.packages("rzmq"), however, the error message kept showing.
> >
> > Best regards,
> >
> > Paul
> >
> > 2016-12-29 16:26 GMT-05:00 Paulo Moniz <pmoniz7 at hotmail.com>:
> >
> > > hi Bernal, wouldn't the right  command be - install.packages("rzmq")
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > ------------------------------
> > > *De:* R-help <r-help-bounces at r-project.org> em nome de Paul Bernal <
> > > paulbernal07 at gmail.com>
> > > *Enviado:* quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 20:23
> > > *Para:* r-help at r-project.org; r-devel at r-project.org
> > > *Assunto:* [R] Problems when trying to install and load package "rzmq"
> > >
> > > After connecting to a mirror, I typed the following command:
> > >
> > > install.packages("rzqm")
> > >
> > > but I received the following message:
> > >
> > > ERROR: compilation failed for package 'rzmq'
> > >
> > > removing 'E:/Documents/R/win-library/3.3/rzmq'
> > >
> > > package which is only available in source form, and may need
> > > compilation of
> > > C/C++/Fortran: 'rzmq'
> > > These will not be installed
> > >
> > > The computer environment is Windows 8 64x bits
> > >
> > >
> > > Any help and/or guidance will be greatly appreciated
> > >
> > >         [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > R-help -- Main R Mailing List: Primary help - Homepage - SfS
> > > <https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help>
> > > stat.ethz.ch
> > > The main R mailing list, for announcements about the development of R
> > > and the availability of new code, questions and answers about problems
> > > and solutions using R ...
> > >
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > > posting-guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> > > reproducible code.
> > >
> >
> >       [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list