[R] Σχετ: Σχετ: plotting dates in x axis

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Feb 28 14:06:25 CET 2017


Hi

better to send us your data by copying result of dput()

Based on Jims toy data, do you want something like that?

plot(aa$sdate,aa$var1,xaxt="n")
sel <- seq(1,15, 2)
axis(1, at=axis.dates[sel], labels=format(axis.dates, "%Y")[sel])

You can easily adopt it by managing the sequention.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Maria
> Lathouri via R-help
> Sent: Tuesday, February 28, 2017 1:14 PM
> To: r-help at r-project.org; Jim Lemon <drjimlemon at gmail.com>
> Subject: [R] Σχετ: Σχετ: plotting dates in x axis
>
> Dear Jim
> Many thanks for this. I tried and it somehow worked. I removed the nlines=3
> from your script so I can have the years in one line, but still the problem is
> that while trying to show all the years, there are years in the first line and
> then other years in a second line. I was wondering if I can show every two
> years instead. I think it would be much better. Many thanks. Kind
> regards,Maria
>
>   Στις 11:56 π.μ. Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017, ο/η Maria Lathouri via R-help
> <r-help at r-project.org> έγραψε:
>
>
> Dear all,
> Sorry about that. My mistake. Here is an example of my data
> > head(aa)    SDATE var11 1998-01-29 0.7282 1998-02-17 1.0803
> > 1998-03-20 0.6374 1998-05-07 1.1205 1998-05-26 0.9036 1998-06-05
> > 1.210.........................178 2012-10-4 0.71179 2012-11-4
> > 0.663180 2012-12-10 0.484
> I hope this helps.
> Maria
>
>   Στις 10:00 μ.μ. Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017, ο/η Jeff Newmiller
> <jdnewmil at dcn.davis.ca.us> έγραψε:
>
>
> While humorous, the term "Mexican Wall" is unlikely to be clear to the OP.
> This is a reference to the mailing list anti-virus strategy of cutting out
> attachments that don't meet a very restrictive set of requirements outlined
> in the Posting Guide that all R-users are supposed to have read and
> memorized, but which few even seem to know exists. You can best avoid the
> "Mexican Wall" by setting your email program to send plain text instead of
> HTML, and to embed your R code example (believe it or not, this is not the
> Excel-To-R translation service, so show us your R code and text data, not your
> Excel file) in the email along with your description of your problem. For more
> help on getting help search the Internet for "R reproducible example".
> --
> Sent from my phone. Please excuse my brevity.
>
> On February 27, 2017 1:11:05 PM PST, Jim Lemon <drjimlemon at gmail.com>
> wrote:
> >Hi Maria,
> >First, Excel files don't make it through the Mexican Wall. A CSV with
> >the extension changed to .txt might. You can get all of the years like
> >this:
> >
> >aa<-data.frame(var1=runif(180),
> > SDATE=paste(sample(1998:2012,180,TRUE),
> > sample(1:12,180,TRUE),sample(1:28,180,TRUE),sep="-"))
> >aa$sdate<-as.Date(aa$SDATE)
> >plot(aa$sdate,aa$var1,xaxt="n")
> >library(plotrix)
> ># set the tick marks at the middle of each year
> >axis.dates<-as.Date(paste(1998:2012,6,30,sep="-"))
> >staxlab(1,axis.dates,1998:2012,nlines=3)
> >
> >Obviously you don't want all of the months, so just add the months to
> >the years:
> >
> >plot(aa$sdate,aa$var1,xaxt="n")
> >staxlab(1,axis.dates,format(axis.dates,"%b/%Y"),nlines=3)
> >
> >Jim
> >
> >
> >On Tue, Feb 28, 2017 at 2:26 AM, Maria Lathouri via R-help
> ><r-help at r-project.org> wrote:
> >> Dear all,
> >> I have an excel file of 180 observations with dates and one variable,
> >from 1998 to 2012 by random months (there are some years that I might
> >not have all the months or I might have two observations in one month).
> >I am trying to plot the dates in x axis and the variable in y axis. I
> >have already used as.Date for the dates so I can import them into R.
> >> Here is my script:> aa<-read.csv("aa.csv")> attach(aa)>
> >names(aa)#"SDATE" "var1"
> >> I convert the dates into R: > sdate<-as.Date(SDATE,
> >format="%Y-%m-%d")
> >>
> >> I am plotting the dates with my var1:> plot(sdate, var1, type="l") Up
> >> to now, everything seems ok. However, in the x-axis I only get
> >three years, 2000, 2005 and 2010. As I want to show all the years or at
> >least as many as it could be, I am using the following:
> >>> plot(sdate, var1, type="l", xaxt="n")
> >>
> >>> d1<-c((sdate[1]), (sdate[183]))> d2<-as.Date((d1[1])+365*(0:15))
> >>> axis(side=1, at=0:15, labels=strftime(d2, format="%Y"),
> >cex.axis=0.8,las=2); I tried also to plot the dates in a month-Year
> >form:
> >>
> >>> d2<-as.Date((d1[1])+150*(0:20))
> >>> plot(sdate, var1, type="l", xaxt="n")> axis(side=1, at=0:15,
> >labels=strftime(d2, format="%m-%Y"), cex.axis=0.8,las=2)
> >>
> >> But nothing happened. I cannot understand why it doesn't show
> >anything.
> >> I have attached the file as well in case you want to have a more
> >clear picture.
> >> I really appreciate it if you can help me on this.
> >> Thank you very much in advance.
> >> Kind regards,Maria
> >> ______________________________________________
> >> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >> PLEASE do read the posting guide
> >http://www.R-project.org/posting-guide.html
> >> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> >______________________________________________
> >R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >PLEASE do read the posting guide
> >http://www.R-project.org/posting-guide.html
> >and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>
>   [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list