[R] looping problem

greg holly mak.hholly at gmail.com
Thu Feb 2 17:32:24 CET 2017


Thanks so much Peter. I do appreciate for this.

Greg

On Thu, Feb 2, 2017 at 10:28 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi.
>
> Your messages are rather confusing. Well, if you could get correct final
> data.frame in loop why not just add inside of loop new column(s) by
>
> psT$chr <- i
>
> Maybe it is time to read R intro as good source for starting with R. It
> has about 100 pages, but you can pick as start only pages 2-40 which are
> basic for data input and manipulation.
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of greg
> holly
> > Sent: Thursday, February 2, 2017 4:13 PM
> > To: Rui Barradas <ruipbarradas at sapo.pt>
> > Cc: r-help mailing list <r-help at r-project.org>
> > Subject: Re: [R] looping problem
> >
> > Thanks so much for this. Unfortunately, cbind did not work. Basically, I
> like to
> > put an extra column named "chr" in the combined file from 22 chr.
> > So chr colum will be "1" for the portion of chr1 in the combined file, 2
> for the
> > portion of chr2 in the combined file and so on.
> >
> > Regards,
> >
> > Greg
> >
> > On Thu, Feb 2, 2017 at 9:39 AM, Rui Barradas <ruipbarradas at sapo.pt>
> wrote:
> >
> > > Hello,
> > >
> > > If I understand correctly, just use ?cbind.
> > >
> > > Rui Barradas
> > >
> > > Em 02-02-2017 13:33, greg holly escreveu:
> > >
> > >> Hi Rui;
> > >>
> > >> Is there any way to insert the chr ids in numeric as 1,2......,22 in
> > >> the final output. Here is output from str(temp). So I need also chr
> > >> ids in a column.
> > >> 1     rs58108140 10583 G A -0.070438 0.059903
> > >> 2     rs189107123 10611 C G -0.044916 0.085853
> > >>
> > >> Regards,
> > >> Greg
> > >>
> > >>
> > >> On Wed, Feb 1, 2017 at 1:32 PM, Rui Barradas <ruipbarradas at sapo.pt
> > >> <mailto:ruipbarradas at sapo.pt>> wrote:
> > >>
> > >>   Hello,
> > >>
> > >>   If what you want is to combine the files into one data.frame then
> > >>   there are 2 things you should see:
> > >>
> > >>   1) You create a variable named 'temp' and don't ever use it.
> > >>   2) You never combine the data.frames you read in.
> > >>
> > >>   Try instead the following.
> > >>
> > >>   temp <- data.frame()
> > >>   for(i in 1:22) {
> > >>     infile<-paste("chr",i,"/Z-score.imputed",sep="")
> > >>     psT<-read.table(infile,header=T,as.is <http://as.is
> >=T,sep="\t")
> > >>     temp <- rbind(temp, psT)
> > >>   }
> > >>
> > >>   str(temp) # to see what you have
> > >>
> > >>   Hope this helps,
> > >>
> > >>   Rui Barradas
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>   Em 01-02-2017 17:25, greg holly escreveu:
> > >>
> > >>     Hi all;
> > >>
> > >>     I have 22 directories named chr1, chr2,....,chr22. Each
> > >>     directory has a
> > >>     file named "Z-score.imputed". I would like to combine
> > >>     Z-score.imputed
> > >>     files into one. I wrote the following loop but did not get any
> > >>     results.
> > >>     Your helps are highly appreciated.
> > >>
> > >>     regards,
> > >>
> > >>     Greg
> > >>
> > >>     temp<-c()
> > >>
> > >>     for(i in 1:22) {
> > >>     infile<-paste("chr",i,"/Z-score.imputed",sep="")
> > >>     psT<-read.table(as.character(infile),header=T,as.is
> > >>     <http://as.is>=T,sep="\t")
> > >>     ps<-psT[psT$Var>0.6,]
> > >>     ratio=nrow(ps)/nrow(psT)
> > >>     print(ratio)
> > >>     }
> > >>
> > >>         [[alternative HTML version deleted]]
> > >>
> > >>     ______________________________________________
> > >>     R-help at r-project.org <mailto:R-help at r-project.org> mailing
> list
> > >>     -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > >>     https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > >>     <https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help>
> > >>     PLEASE do read the posting guide
> > >>     http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > >>     <http://www.R-project.org/posting-guide.html>
> > >>     and provide commented, minimal, self-contained, reproducible
> code.
> > >>
> > >>
> > >>
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list