[R] HELP with GLM

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Feb 1 09:00:14 CET 2017


Hi

see in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Bert
> Gunter
> Sent: Wednesday, February 1, 2017 6:11 AM
> To: CHIRIBOGA Xavier <xavier.chiriboga at unine.ch>
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] HELP with GLM
>
> Dear Xavier:
>
> It sounds like you have a right mess! Perhaps others cleverer and more
> diligent than I can sort through it and diagnose the problem. However, it
> really *does* sound like you need to step back, take a deep breath, and
> spend some time with an R tutorial or two (there are many good ones on teh
> web) to learn how R works before proceeding further. You seem to be
> groping around in the dark.
>
> Cheers,
> Bert
> Bert Gunter
>
> "The trouble with having an open mind is that people keep coming along and
> sticking things into it."
> -- Opus (aka Berkeley Breathed in his "Bloom County" comic strip )
>
>
> On Tue, Jan 31, 2017 at 6:35 PM, CHIRIBOGA Xavier
> <xavier.chiriboga at unine.ch> wrote:
> > Dear colleagues,
> >
> >
> > I am trying to perform GLM ..but I got some objects masked: and an
> > error message below
> >
> >
> > a <- read.table(file.choose(), h<-T)
> >> head(a)
> >  time treatment transinduc
> > 1  1  CHA0+Db   1,0768
> > 2  1  CHA0+Db   1,0706
> > 3  1  CHA0+Db   1,0752
> > 4  1  CHA0+Db   1,0689
> > 5  1  CHA0+Db   1,1829
> > 6  1  PCL+Db   1,1423
 >> attach(a)

Attach can be problematic as you have probably objects named time, transinduc, ... etc in your environment. However your glm problem is that you do not have numbers in your data but factors. What you think that are numbers they are not, which is clearly seen from your summary(a)

Your read table should have parameter dec=",".

Cheers
Petr> > The following objects are masked from a (pos = 12):
> >
> >   time, transinduc, treatment
> >
> > The following objects are masked from a (pos = 13):
> >
> >   time, treatment
> >
> > The following objects are masked from a (pos = 14):
> >
> >   time, treatment
> >
> >> summary(a)
> >    time     treatment  transinduc
> > Min.  :1.000  CHA0  :10  1,0488 : 6
> > 1st Qu.:1.000  CHA0+Db: 9  1,0724 : 4
> > Median :1.000  Db   : 9  1,0752 : 3
> > Mean  :1.433  HEALTHY:15  1,0954 : 3
> > 3rd Qu.:2.000  PCL  :10  1,0001 : 2
> > Max.  :2.000  PCL+Db :14  1,0005 : 2
> >                (Other):47
> >
> >
> > m1<-glm(transinduc~time*treatment,data=a,family="poisson")
> > Error in if (any(y < 0)) stop("negative values not allowed for the 'Poisson'
> family") :
> >  valor ausente donde TRUE/FALSE es necesario
> > Además: Warning message:
> > In Ops.factor(y, 0) : '<' not meaningful for factors
> >
> >
> > I DO NOT HAVE NEGATIVE VALUES IN MY DATASET, Do you know what is
> going wrong?
> >
> >
> > Thank you for you help,
> >
> >
> > Xavier
> >
> >     [[alternative HTML version deleted]]
> >
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list