[R] Issue on LGP solving

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Sep 21 08:52:05 CEST 2016


Hi

> -----Original Message-----
> From: Dr. Debasis Ghosh [mailto:deb at debasis.in]
> Sent: Tuesday, September 20, 2016 3:59 PM
> To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>; R-help at r-project.org
> Subject: RE: [R] Issue on LGP solving
>
> Thanks Petr!! However, I found in the goalprog package I found
> "achievements" as "a data frame with the deviation variables for each
> objective together with the priority level". I defined
>
> > p1<-c(2,0,0,0,0,0)
> > p2 <- c(0,0,0,0,1,0)
> > p3<- c(0,0,0,0,0,1)
> > achievement <- data.frame(p1,p2,p3)
>
> Here p1, p2 and p3 are the 3 priority levels.
>
> I understand the problem is at "achievement" data frame. To your point,
> data frame with four named columns (objective, priority, p and n), how
> these four columns are defined ?

I have no idea as I never used this package. It was just my guess from difference between your call and manual pages I found on internet.
If I were you I would go through help pages for the package and tried to understand what is going on.
If I did not understand it I would try to find some extended tutorial about this method.
If I did not find anything I would either gave up or seek some help from local statistical expert or contacted maintainer of this package.

Cheers
Petr

>
> Appreciate your time Petr. Thanks again!!
>
> Regards,
> Debasis Ghosh, Ph.D
>
> -----Original Message-----
> From: PIKAL Petr [mailto:petr.pikal at precheza.cz]
> Sent: Tuesday, September 20, 2016 6:55 AM
> To: Dr. Debasis Ghosh; R-help at r-project.org
> Subject: RE: [R] Issue on LGP solving
>
> Hi
>
> Just a wild guess. Achievement in the goalprog package is data frame with
> four named columns (objective, priority, p and n).
>
> Your achievement is 3 column data.frame with names p1, p2 and p3.
>
> Maybe data frame with defined structure is required.
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Dr.
> > Debasis Ghosh
> > Sent: Tuesday, September 20, 2016 8:12 AM
> > To: R-help at r-project.org
> > Subject: [R] Issue on LGP solving
> >
> > I was solving a LGP problem which is very basic.
> >
> >
> >
> > Find x0 = [x1; x2], n0 = [n1; n2; n3] and p0 = [p1; p2; p3] that
> > minimize a = [(2p1); (n2); (n3)]
> >
> > The objectives are as follows
> >
> > 10x1 + 15x2 + n1 - p1 = 40
> >
> > 100x1 + 100x2 + n2 - p2 = 1000
> >
> > x2 + n3 - p3 = 7
> >
> > x; n; p >= 0
> >
> > The solution is x' = [4; 0] and a = [0; 600; 7]
> >
> >
> >
> >
> >
> > > local({pkg <- select.list(sort(.packages(all.available =
> > TRUE)),graphics=TRUE)
> >
> > + if(nchar(pkg)) library(pkg, character.only=TRUE)})
> >
> > > local({pkg <- select.list(sort(.packages(all.available =
> > TRUE)),graphics=TRUE)
> >
> > + if(nchar(pkg)) library(pkg, character.only=TRUE)})
> >
> >
> >
> >
> >
> > > coeff<-matrix (c(10,15,100,100,0,1), nrow=3, ncol=2, byrow=TRUE)
> >
> > > target<-c(40,1000,7)
> >
> > > p1<-c(2,0,0,0,0,0)
> >
> > > p2 <- c(0,0,0,0,1,0)
> >
> > > p3<- c(0,0,0,0,0,1)
> >
> > > achievement <- data.frame(p1,p2,p3)
> >
> > > achievement
> >
> >  p1 p2 p3
> >
> > 1 2 0 0
> >
> > 2 0 0 0
> >
> > 3 0 0 0
> >
> > 4 0 0 0
> >
> > 5 0 1 0
> >
> > 6 0 0 1
> >
> > > llgp(coeff,target,achievement)
> >
> >
> >
> > Do you have any idea why I am seeing below error ?
> >
> >
> >
> >
> >
> > Error in matrix(0, nrow = levels, ncol = nonbasics) :
> >
> >  invalid 'nrow' value (too large or NA)
> >
> > In addition: Warning messages:
> >
> > 1: In max(achievements$priority) :
> >
> >  no non-missing arguments to max; returning -Inf
> >
> > 2: In matrix(0, nrow = levels, ncol = nonbasics) :
> >
> >  NAs introduced by coercion to integer range
> >
> >
> >
> > Regards,
> >
> > Debasis Ghosh, Ph.D
> >
> >
> >
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> > reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně
> jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze
> svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a
> to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným
> dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost
> žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo
> písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender.
> Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from
> your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to
> use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused
> by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately
> accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance
> of the offer on the part of the recipient containing any amendment or
> variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an
> express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into
> any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is
> expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of
> attorney is submitted to the recipient or the person represented by the
> recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of
> the person represented by the recipient.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list