[R] add outlier in data set

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Sep 19 14:49:01 CEST 2016


Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> Muhammad Kashif
> Sent: Monday, September 19, 2016 2:25 PM
> To: S Ellison <S.Ellison at LGCGroup.com>; r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] add outlier in data set
>
> Dear Ellison
>
> yes its working but if i want to replaced the any value in the the output . e.g i
> want to replace 0.65 with 10. then what i do

If you hav vector x and want to replace value 0.65 by 10 you can do

x[x == .65] <- 10

However it is not as easy as it seems. It is possible that value 0.65 cannot be matched exactly.

see
vec <- c(650, 65, 6.5, 0.65, .065)
x <- vec/c(1000, 100, 10, 1, 0.1)
x<-c(x, sqrt(.65)^2)
x==.65
[1]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE
x
[1] 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

The last value is slightly different from 0.65. See FEQ 7.31 for explanation of floating point behaviour.

It is prefarable to use rounding with floating point comparison.

round(x,2)==.65
 [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Cheers
Petr>
> ________________________________
> From: S Ellison <S.Ellison at LGCGroup.com>
> Sent: Monday, September 19, 2016 5:15:20 PM
> To: Muhammad Kashif; r-help at r-project.org
> Subject: RE: add outlier in data set
>
> > I have one question that how we add one or more outliers in the data set.
> See ?c to add values to a vector.
>
> S Ellison
>
>
> **********************************************************
> *********
> This email and any attachments are confidential. Any use...{{dropped:11}}
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list