[R] stfrtime function not returning proper results through sqldf package in R

peter dalgaard pdalgd at gmail.com
Fri Sep 16 14:44:39 CEST 2016


Presumably, sqldf does not know about Date object so passes an integer that gets interpreted as who knows what...

This seems to work:

> df <- data.frame(date=as.character(Sys.Date()+seq(0,180,,10)))
> cbind(df, sqldf("select strftime( '%m', date) from df"))
     date strftime( '%m', date)
1 2016-09-16          09
2 2016-10-06          10
3 2016-10-26          10
4 2016-11-15          11
5 2016-12-05          12
6 2016-12-25          12
7 2017-01-14          01
8 2017-02-03          02
9 2017-02-23          02
10 2017-03-15          03

-pdOn 16 Sep 2016, at 13:48 , PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
> 
> Most probably there is some syntactic suger how to correctly formulate sql query.
> 
>> sqldf('select Date, strftime("Date", "%m") from log')
>    Date strftime("Date", "%m")
> 1 2013-05-25          <NA>
> 2 2013-05-28          <NA>
> 3 2013-05-31          <NA>
> 4 2013-06-01          <NA>
> 5 2013-06-02          <NA>
> 6 2013-06-05          <NA>
> 7 2013-06-07          <NA>
>> sqldf('select Date, format("Date", "%m") from log')
> Error in sqliteSendQuery(con, statement, bind.data) :
> error in statement: no such function: format
>> 
> 
> format(sqldf("select Date from log"), "%m")
> 
> This one however works.
> 
> Cheers
> Petr
> 
> From: Manohar Reddy [mailto:manu.reddy52 at gmail.com]
> Sent: Friday, September 16, 2016 11:55 AM
> To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> Cc: R-help <r-help at r-project.org>
> Subject: Re: [R] stfrtime function not returning proper results through sqldf package in R
> 
> 
> Hi Petr,
> 
> Thanks, For me also it’s working fine when I directly used that function but when I call strftime function through sqldf package it’s returning NA values (PFA) ,but my requirement is I need to do that only sqldf as I’m writing some “T sql ” queries against on the dataset.
> 
> Manu.
> 
> On Fri, Sep 16, 2016 at 12:56 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
> Hi
> 
> Hm
>> format(log$Date, "%m")
> [1] "05" "05" "05" "06" "06" "06" "06"
>> strftime(log$Date, "%m")
> [1] "05" "05" "05" "06" "06" "06" "06"
>> 
> 
> works for me.
> 
> Just a blind guess, is an object date somwhere in your environment?
> 
> Cheers
> Petr
> 
> 
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of Manohar
>> Reddy
>> Sent: Friday, September 16, 2016 6:36 AM
>> To: R-help <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
>> Subject: [R] stfrtime function not returning proper results through sqldf
>> package in R
>> 
>> Hi ,
>> 
>> 
>> 
>> I have data something looks like below (or PFA), but when I’m extracting
>> month using *strftime* function through *sqldf* library ,it’s returning
>> below results but it’s not returning exact results ,it supposed to return
>> 05,05,05,06,06,06.Can anyone please guide me how to do that with
>> *strftime* function.
>> 
>> 
>> 
>> Thanks in advance.
>> 
>> 
>> 
>> Quiries :
>> 
>> 
>> library(scales)
>> 
>> # load data:
>> log <- data.frame(Date =
>> c("2013/05/25","2013/05/28","2013/05/31","2013/06/01","2013/06/02","2013
>> /06/05","2013/06/07"),
>> Quantity = c(9,1,15,4,5,17,18))
>> 
>> 
>> # convert date variable from factor to date format:
>> log$Date <- as.Date(log$Date,
>> "%Y/%m/%d") # tabulate all the options here
>> str(log)
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Manu.
> 
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> 
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> 
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
> 
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
> 
> 
> 
> --
> 
> 
> Thanks,
> Manohar Reddy P
> +91-9705302062.
> 
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> 
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> 
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
> 
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
> 
> 	[[alternative HTML version deleted]]
> 
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

-- 
Peter Dalgaard, Professor,
Center for Statistics, Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Denmark
Phone: (+45)38153501
Office: A 4.23
Email: pd.mes at cbs.dk Priv: PDalgd at gmail.comMore information about the R-help mailing list