[R] stfrtime function not returning proper results through sqldf package in R

Manohar Reddy manu.reddy52 at gmail.com
Fri Sep 16 11:54:31 CEST 2016


Hi Petr, Thanks, For me also it’s working fine when I directly used that function
 but when I call strftime function through sqldf package it’s returning NA
values (PFA) ,but my requirement is I need to do that only sqldf as I’m
writing some “T sql ” queries against on the dataset.Manu.

On Fri, Sep 16, 2016 at 12:56 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> Hm
> > format(log$Date, "%m")
> [1] "05" "05" "05" "06" "06" "06" "06"
> > strftime(log$Date, "%m")
> [1] "05" "05" "05" "06" "06" "06" "06"
> >
>
> works for me.
>
> Just a blind guess, is an object date somwhere in your environment?
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Manohar
> > Reddy
> > Sent: Friday, September 16, 2016 6:36 AM
> > To: R-help <r-help at r-project.org>
> > Subject: [R] stfrtime function not returning proper results through sqldf
> > package in R
> >
> > Hi ,
> >
> >
> >
> >   I have data something looks like below (or PFA), but when I’m
> extracting
> > month  using *strftime*  function through *sqldf* library ,it’s returning
> > below results but it’s not returning exact results ,it supposed to return
> > 05,05,05,06,06,06.Can anyone please guide me how to do that with
> > *strftime* function.
> >
> >
> >
> > Thanks in advance.
> >
> >
> >
> > Quiries :
> >
> >
> > library(scales)
> >
> > # load data:
> > log <- data.frame(Date =
> > c("2013/05/25","2013/05/28","2013/05/31","2013/06/01","2013/06/02","2013
> > /06/05","2013/06/07"),
> >   Quantity = c(9,1,15,4,5,17,18))
> >
> >
> > # convert date variable from factor to date format:
> > log$Date <- as.Date(log$Date,
> >   "%Y/%m/%d") # tabulate all the options here
> > str(log)
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Manu.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>-- 


Thanks,
Manohar Reddy P
+91-9705302062.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: strftime_error.PNG
Type: image/png
Size: 20848 bytes
Desc: not available
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/attachments/20160916/a1cf3153/attachment.png>


More information about the R-help mailing list