[R] apply weight to a data frame

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Sep 16 10:44:31 CEST 2016


Hi

Pls, keep conversation on list, you can get answer from others, more capable than myself in survey analysis. As I said I am not an expert in this task but you seem to seek some statistical help. For this maybe stackexchange can be more appropriate.

If you want some help here, you should present some data (not necessarily real), some R code and what did you expect and did not get.

I went through help for survey and plm but did not find any mention that those two packages are somehow related. In some survey functions you can use weight argument but I did not find any note that these functions could result in object suitable for plm

Cheers
Petr

From: laura roncaglia [mailto:roncaglia.laura at gmail.com]
Sent: Friday, September 16, 2016 9:36 AM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Subject: Re: [R] apply weight to a data frame

Thank you for your answer.

The data frame contains social and economic variables (like sex, education level, age, income, wealth and so on); since the survey is conduct on a number of family smaller than the national one, I should use survey weights to make the survey's data more representative (the survey data could be influenced by the family choosen, using the survey weights the data should be adjusted).

Now I am trying  to get a weighted data frame using the survey package (to replicate weights) ; in this way I hope I will be able to use the plm package without problems.

Do you think it could be right?

2016-09-16 9:21 GMT+02:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>>:
Hi

I do not know much about plm but your request seems to me pretty cryptic, probably even for knowledgeable person.

There is no weight argument in plm call so I wonder how do you want to "weight data frame".

The only weighting scheme for data frame I can imagine is to repeat rows somehow according to weight value, but I do not consider it proper way.

You should probably explain what do you mean by data frame weighing to get relevant answer.
But I may be completely out of understanding your problem.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of laura
> roncaglia
> Sent: Thursday, September 15, 2016 6:40 PM
> To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: [R] apply weight to a data frame
>
> I am a beginner user of R.
>
> I am writing the master thesis using a data frame from a national survey.
> The data frame contains several variables, one of which contains the survey
> weights.
>
> I need to apply the survey weights to the data frame, in order to use the data
> frame with the plm package (I need to run a fixed effect analysis).
>
> I know that I could use packages different from plm, but I am more
> interested in weighting the data frame.
>
> Thank you in advance.
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list