[R] sim() not working in example given in lava() documentation - please help.

John Hillier J.Hillier at lboro.ac.uk
Mon Sep 5 15:35:05 CEST 2016


Thank you very much Petr! An external check like you did really helps.


After shutting down, I've started new session and project in a different directory and it's working.


I will know next time that with R a full "turn it off and turn it on again" can make a difference even when I can't see why it should :-)


John


-------------------------
Dr John Hillier
Senior Lecturer - Physical Geography
Loughborough University
01509 223727
________________________________
From: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Sent: 05 September 2016 14:01:52
To: John Hillier; r-help mailing list
Subject: RE: [R] sim() not working in example given in lava() documentation - please help.

Hi

I do not know anything about lava, however this

m <- lvm(y~x+z)
regression(m) <- x~z
distribution(m,~y+z) <- binomial.lvm("logit")
d <- sim(m,1e3)
head(d)
 y     x z
1 1 1.0033540 1
2 0 0.3834120 0
3 1 -0.3737790 1
4 1 -1.2927288 0
5 0 -0.4242461 1
6 0 -1.8349548 0
>

gives me some result without any error.

So obviosly something is broken in your side. Try to start clean R session and try this code again.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of John Hillier
> Sent: Monday, September 5, 2016 2:19 PM
> To: r-help mailing list <R-help at r-project.org>
> Subject: [R] sim() not working in example given in lava() documentation -
> please help.
>
> Dear All,
>
> I am trying to simulate using a statistical model created in the lava() package.
> My model gave the error message "Error in rep(0, ncol(fx)) : invalid 'times'
> argument". So, I used the example in the documentation for the lava()
> package - v1.4.4, on page 79; this is copied below with the output. It did the
> same thing.
>
> I can plot and view the model, so it appears to have been created correctly.
>
> I am relative new to this, so don't have a good idea of where to start when a
> standard example fails like this. I have tried naive fiddling with the code, and
> Googling. Any advice would be much appreciated.
>
> Thank you
>
> John
>
> > ##################################################
> > ## Logistic regression
> > ##################################################
> > m <- lvm(y~x+z)
> > regression(m) <- x~z
> > distribution(m,~y+z) <- binomial.lvm("logit")
> > d <- sim(m,1e3)
> Error in rep(0, ncol(fx)) : invalid 'times' argument
>
>
>
>
> -------------------------
> Dr John Hillier
> Senior Lecturer - Physical Geography
> Loughborough University
> 01509 223727
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k nìmu pøipojené dokumenty jsou dùvìrné a jsou urèeny pouze jeho adresátùm.
Jestli¾e jste obdr¾el(a) tento e-mail omylem, informujte laskavì neprodlenì jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s pøílohami a jeho kopie vyma¾te ze svého systému.
Nejste-li zamý¹leným adresátem tohoto emailu, nejste oprávnìni tento email jakkoliv u¾ívat, roz¹iøovat, kopírovat èi zveøejòovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální ¹kodu zpùsobenou modifikacemi èi zpo¾dìním pøenosu e-mailu.

V pøípadì, ¾e je tento e-mail souèástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukonèit kdykoliv jednání o uzavøení smlouvy, a to z jakéhokoliv dùvodu i bez uvedení dùvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávnìn nabídku bezodkladnì pøijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vyluèuje pøijetí nabídky ze strany pøíjemce s dodatkem èi odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, ¾e pøíslu¹ná smlouva je uzavøena teprve výslovným dosa¾ením shody na v¹ech jejích nále¾itostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, ¾e není oprávnìn uzavírat za spoleènost ¾ádné smlouvy s výjimkou pøípadù, kdy k tomu byl písemnì zmocnìn nebo písemnì povìøen a takové povìøení nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu pøípadnì osobì, kterou adresát zastupuje, pøedlo¾eny nebo jejich existence je adresátovi èi osobì jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list