[R] plot.drm in "drc" package

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Sep 2 10:10:01 CEST 2016


Hi

I do not consider myself as an expert in drc.

AFAIK in drc plotting you plot response against actual dose.

You have 3 options
Plot dose values in non log axis
plot(mod, type="all", log="")

Plot dose values in log axis
plot(mod, type="all", log="x")

or plot log(dose) values in non log axis
plot(log(dose),y)
which is not used in plot.drc

The fourth option
plot(log(dose),y, log="x")
discards dose values below zero from plot.

So my opinion is that plotting with dose is better option just because in log(dose) you get negative values and it is not easy to decipher what dose is -0.6931472.

Cheers
PetrFrom: li li [mailto:hannah.hlx at gmail.com]
Sent: Friday, September 2, 2016 4:42 AM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Cc: r-help <r-help at r-project.org>
Subject: Re: [R] plot.drm in "drc" package

Thanks Petr for the reply.
When I run "plot(mod, type="all",log="x")", the tickmarks of the x axix include (0.02, 0.1, 1,10).
But the log(Dose) should be less than 4.
Anyway, I think there is something missing in the plot.drm function.

  Hanna

2016-08-31 7:41 GMT-04:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>>:
Hi

Thanks for code.
see in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of li li
> Sent: Tuesday, August 30, 2016 5:07 PM
> To: r-help <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
> Subject: [R] plot.drm in "drc" package
>
> Hi all,
>  I am trying to use the drc package to fit 4L curve.
> I am so confused about the plot.drm function in the drc package.
> Particularly, I am confused about the scale of the xaxis in the plots generated
> using the plot.drm function. See the example below:
>
> ## generate data and fit the model
> dose <- rep(50*2^(-(0:11)),3)
> dose
> d <- 100
> c <- 1
> b <- 1
> e <- 1.6
> y <- rnorm(length(dose))+ c+ (d-c)/(1+exp(b*(log(dose)-log(e))))
> library(drc)
> mod <- drm(y~dose, fct = LL.4())
> summary(mod)
>
> Now I plot the data and the fitted curve with the plot.drm using the code
> below and get the figure 1 below.
>
>
> ##obtaining figure 1
> plot(mod, type="all",log="x")
>
>
> Next I plot the raw data and add the curve by extracting the estimate of the
> parameters.
>
> ##extract parameters
> para <- mod$fit$par
> bhat<- para[1]
> chat <- para[2]
> dhat <- para[3]
> ehat <- para[4]
>
> ##plot figure 2
> plot(log(dose),y)
> points(log(50*2^(-(0:11))), chat +
> (dhat-chat)/(1+exp(bhat*(log(50*2^(-(0:11)))-log(ehat)))), type="l")
>
> My question is regarding the figure 1 generated by the plot.drm.
> The x axis is the not the log scale of the doses. I checked the package manual,
                       ^^^^^^^^^^^
Well I am either missing something obvios but when I tried

plot(mod, type="all",log="x")

I got x axis with log scaling. Actually the result is the same as

plot(mod, type="all")

If you want x axis to be in original range you need to put empty string

plot(mod, type="all",log="")

Cheers
Petr

> it says the default is log base 10. But it is not true in this case.
> Does some have some insight on the correct usage of the plot.drm function.
>
> Thanks much in advance.
>  Hanna
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list