[R] Export R output in Excel

William Michels wjm1 at caa.columbia.edu
Thu Dec 29 16:20:28 CET 2016


Hi Bryan (and Petr),

If you want to write tsv-style data from R to clipboard on a Mac (e.g.
for pasting into Numbers), you should do:

> x1 <- matrix(1:6, nrow =2)

> clip <- pipe("pbcopy", "w")
> write.table(x1, file=clip, sep = "\t", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8" )
> close(clip)
> gc()

> ?write.table
> ?connections

Adding an extra call to gc() (garbage collection) after writing to
clipboard will
close all unused connections (useful if a connection has been entered
incorrectly).

HTH,

Bill
William Michels, Ph.D.

http://stackoverflow.com/questions/14547069/how-to-write-from-r-to-the-clipboard-on-a-mac
http://stackoverflow.com/questions/30445875/what-exactly-is-a-connection-in-r


On Wed, Dec 28, 2016 at 11:14 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> Hi
>
> For rectangular data
>
> write.table(tab, "clipboard", sep = "\t", row.names = F)
> followed by Ctrl-V in Excel
>
> or
> write.table(tab, "somefile.xls", sep = "\t", row.names = F)
>
> For free format output like summary(somefit) I prefer to copy it to Word and use font like  Courier New with monospaced letters
>
> Cheers
> Petr
>
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Bryan Mac
>> Sent: Wednesday, December 28, 2016 10:45 PM
>> To: R-help at r-project.org
>> Subject: [R] Export R output in Excel
>>
>> Hi,
>>
>> How do I export results from R to Excel in a format-friendly way? For
>> example, when I copy and paste my results into excel, the formatting is
>> messed up.
>>
>> Thanks.
>>
>> Bryan Mac
>> bryanmac.24 at gmail.com
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.More information about the R-help mailing list