[R] offset in nlme

Jeff Newmiller jdnewmil at dcn.davis.ca.us
Tue Dec 27 16:21:29 CET 2016


Not reproducible. Tsk!

I really don't know what you are taking about,  but some ideas are:

mySSasymp <- function( doba, Asym, lrc ) {
  SSasymp(doba, Asym, 0, lrc)
}

Another idea is to use log( time ) rather than time. 
-- 
Sent from my phone. Please excuse my brevity.

On December 27, 2016 6:47:12 AM PST, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
>Dear all
>
>I would like to fit SSasymp model to some data by nlme. I did not find
>any clue how to set one of parameters to fixed constant value (R0=0).
>
>One suitable way could be to use SSlogis as it has one parameter zero,
>however it is not correct AFAIK logistics is defined from -Inf to Inf
>and my x value is time, starting from 0.
>
>The only option I found is to define my own growth function which is
>constrained by some fixed starting point. Does anybody know other way
>around? Like persuading nlme not optimize R0 and be happy with the
>value set in the function call.
>
>something like
>
>nlsList(rutrtg ~ SSasymp(doba, Asym, R0, lrc), data=rutil.g,
>start=c(Asym=100, R0= 10, lrc=-2), offset=c(R0=10))
>
>which obviously does not work.
>
>I could put some data but it is more a matter of nlme or other R
>functions then real data.
>
>Looking forward to some answer.
>Happy New year 2017
>
>Petr Pikal
>
>________________________________
>Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>určeny pouze jeho adresátům.
>Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
>kopie vymažte ze svého systému.
>Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
>V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky
>ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
>adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
>předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
>známá.
>
>This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
>are intended only for its intended recipients.
>If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>copies from your system.
>If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>manner.
>The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>email.
>
>In case that this e-mail forms part of business dealings:
>- the sender reserves the right to end negotiations about entering into
>a contract in any time, for any reason, and without stating any
>reasoning.
>- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
>excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
>containing any amendment or variation.
>- the sender insists on that the respective contract is concluded only
>upon an express mutual agreement on all its aspects.
>- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
>which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
>authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
>person represented by the recipient, or the existence of such
>authorization is known to the recipient of the person represented by
>the recipient.
>______________________________________________
>R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>PLEASE do read the posting guide
>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.More information about the R-help mailing list