[R] AKIMA or translating to FORTRAN a R function calling a FORTRAN routine

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Apr 27 15:07:30 CEST 2016


Hi

License statement of Akima packages states:

This package is distributed under the ACM license at
http://www.acm.org/publications/policies/softwarecrnotice.

In detail:

1. Fortran code (src/*.f):

Copyrighted and Licensed by ACM,
see http://www.acm.org/publications/policies/softwarecrnotice


2. R interface (src/init.c src/akima.h R/*.R man/*.Rd data/*):

The R interface code has been developed as work based on the
ACM licensed code, hence it is also ACM licensed, copyright
is by A. Gebhardt <albrecht.gebhardt at uni-klu.ac.at>.

In order to fulfill the ACM copyright and license noted above,
it is stated here that this work contains modified ACM material,
and to fulfill this, the modified work including the R interface
is available free to secondary users, and no charge is associated
with such copies.

So I understand that if you want to use code from AKIMA at some commercial product you should contact ACM. But if you want to be 100% sure you shall contact lawyer.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of MAURICE
> Jean - externe
> Sent: Wednesday, April 27, 2016 2:48 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] AKIMA or translating to FORTRAN a R function calling a FORTRAN
> routine
>
> Hi,
> I am hired to translate into FORTRAN R functions. It works great and my
> customer is happy. I am going to translate a function that call aspline in the
> library AKIMA.
> This function call 2 FORTRAN routines that must be include (I guess) in the
> package AKIMA. And I have some questions.
>
> Is the fortran code really included  in the R package AKIMA ?
> In other word, do I have a mean to call these 2 routines from a FORTRAN
> routine compiled in a DLL ?
> And if I can, am I allowed to do it (are they free) ?
>
> Jean in France
> PS English is not my natural langage and I am 'new' to R !

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list