[R] Antwort: RE: Missing Values in Logical Expressions

G.Maubach at weinwolf.de G.Maubach at weinwolf.de
Wed Apr 27 10:44:17 CEST 2016


Hi Petr,
Hi Jim,

many thanks for your help. Today I constructed a sample dataset and tested 
your suggestions. Everything worked OK.

Then I took the code and testet on the original data. And - it worked OK 
this morning also.

I went back to my script of Thuesday and ran it again. OK. Then I used my 
script of Monday and ran it.. OK.

I have no idea what was wrong yesterday. To see that there is a problem 
and not being able to replicate it a day later even if it did not work all 
day before is very strange.

If the problem arises again, I will raise my hand.

Many thanks again for your help.

Kind regards

Georg
Von:  PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
An:   "G.Maubach at weinwolf.de" <G.Maubach at weinwolf.de>, 
"r-help at r-project.org" <r-help at r-project.org>, 
Datum: 26.04.2016 11:11
Betreff:    RE: [R] Missing Values in Logical ExpressionsHm

Based on Jim's data your construction gives me correct result.

> Umsatz_2011<-c(1,2,3,4,5,NA,7,8,NA,10)
> Kunde_2011<-rep(0:1,5)
> Check_Kunde_2011 <- ifelse(is.na(Umsatz_2011) == TRUE & Kunde_2011 == 1, 
1, 0)
> Check_Kunde_2011 <- factor(Check_Kunde_2011, levels = c(1,0), labels = 
c("Check", "OK"))
> table(Check_Kunde_2011)
Check_Kunde_2011
Check  OK
  1   9

So I presume that the problem lies in your data.
You should provide some sample of your data either by posting result of

str(yourdata)
or
dput(head(yourdata))

if you want some advice why with correct code you did not get appropriate 
result.

Instead ifelse you can also use

Check_Kunde_2011 <- (is.na(Umsatz_2011)&(Kunde_2011==1))*1

to get desired 0/1 vector.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> G.Maubach at weinwolf.de
> Sent: Tuesday, April 26, 2016 10:10 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Missing Values in Logical Expressions
>
> Hi All,
>
> I need to evaluate missing values in my data. I am able to filter these 
values
> and do simple statistics on it. But I do need new variables based on 
variables
> with missing values in my dataset:
>
> Check_Kunde_2011 <- ifelse(is.na(Umsatz_2011) == TRUE & Kunde_2011 ==
> 1, 1, 0)
> Check_Kunde_2011 <- factor(Check_Kunde_2011, levels = c(1,0), labels =
> c("Check", "OK"))
>
> The new variable is not correctly created. It contains no values:
>
> table(Check_Kunde_2011)
> < table of extent 0 >
>
> I searched the web but could not find a solution.
>
> How can I work with variables and missing values in logical expressions?
>
> Where could I find something about this?
>
> Kind regards
>
> Georg
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou 
určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě 
neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho 
kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email 
jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi 
či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření 
smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; 
Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany 
příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve 
výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za 
společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně 
zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly 
adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, 
předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené 
známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are 
intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its 
sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its 
copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not 
authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any 
manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage 
caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the 
email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a 
contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to 
immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes 
any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any 
amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only 
upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter 
into any contracts on behalf of the company except for cases in which 
he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization 
or power of attorney is submitted to the recipient or the person 
represented by the recipient, or the existence of such authorization is 
known to the recipient of the person represented by the recipient.More information about the R-help mailing list