[R] Please assist -- Unable to remove '-' character from char vector--

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Apr 25 09:59:35 CEST 2016


Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Jim Lemon
> Sent: Monday, April 25, 2016 9:10 AM
> To: Sunny Singha <sunnysingha.analytics at gmail.com>
> Cc: r-help <r-help at r-project.org>; Sandeep Singha
> <sandeep.singha at acrotrend.com>
> Subject: Re: [R] Please assist -- Unable to remove '-' character from char
> vector--
>
> Hi Sunny,
> Try this:
>
> # notice that I have replaced the fancy hyphens with real hyphens
> end<-c("2001-","1992-","2013-","2013-","2013-","2013-",
> "1993-2007","2010-","2012-","1984-1992","1996-","2015-")
> splitends<-sapply(end,strsplit,"-")

> last_bit(x) return(x[length(x)])

You probably meant
last_bit <- function(x) return(x[length(x)])

> sapply(splitends,last_bit)

And good finalisation is

as.numeric(sapply(splitends,last_bit))

Cheers
Petr

>
> Jim
>
> On Mon, Apr 25, 2016 at 4:35 PM, Sunny Singha
> <sunnysingha.analytics at gmail.com> wrote:
> > Hi,
> > I have a char vector with year values. Some cells have single year
> > value '2001-' and some have range like 1996-2007.
> > I need to remove hyphen character '-' from all the values within the
> > character vector named as 'end'. After removing the hyphen I need to
> > get the last
> > number from the cells where there are year range values i.e if the
> > cell has range 1996-2007, the code should return me 2007.
> >
> > How could I get this done?
> >
> > Below are the values within this char vector:
> >
> >> end
> > [1] "2001-"      "1992-"      "2013-"      "2013-"
> >      "2013-"      "2013-"
> > [7] "2003-"      "2010-"      "2009-"      "1986-"
> >      "2012-"      "2003-"
> > [13] "2005-"      "2013-"      "2003-"      "2013-"
> >      "1993–2007, 2010-" "2012-"
> > [19] "1984–1992, 1996-" "2015-"      "2009-"      "2000-"
> >      "2005-"      "1997-"
> > [25] "2012-"      "1997-"      "2002-"      "2006-"
> >      "1992-"      "2007-"
> > [31] "1997-"      "1982-"      "2015-"      "2015-"
> >      "2010-"      "1996–2007, 2011-"
> > [37] "2004-"      "1999-"      "2007-"      "1996-"
> >      "2013-"      "2012-"
> > [43] "2012-"      "2010-"      "2011-"      "1994-"
> >      "2014-"
> >
> > I tried below command--> gsub('[-|,]', '', end)
> > This did remove all the hyphen character but not from cells having
> > range year values.Below is the result after executing above command:
> > As you see hypphen character is removed from single values but not
> > from ranges. Please guide.
> >
> >> gsub('[-|,]', '', end)
> > [1] "2001"      "1992"      "2013"      "2013"
> >  "2013"      "2013"      "2003"
> > [8] "2010"      "2009"      "1986"      "2012"
> >  "2003"      "2005"      "2013"
> > [15] "2003"      "2013"      "1993–2007 2010" "2012"
> >  "1984–1992 1996" "2015"      "2009"
> > [22] "2000"      "2005"      "1997"      "2012"
> >  "1997"      "2002"      "2006"
> > [29] "1992"      "2007"      "1997"      "1982"
> >  "2015"      "2015"      "2010"
> > [36] "1996–2007 2011" "2004"      "1999"      "2007"
> >  "1996"      "2013"      "2012"
> > [43] "2012"      "2010"      "2011"      "1994"
> >  "2014"
> >
> > Regards,
> > Sunny Singha
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list