[R] Splitting Numerical Vector Into Chunks

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Apr 25 08:45:04 CEST 2016


Hi

Is this

http://stackoverflow.com/questions/2150138/how-to-parse-milliseconds-in-r

what do you want?

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: Sidoti, Salvatore A. [mailto:sidoti.23 at buckeyemail.osu.edu]
> Sent: Sunday, April 24, 2016 1:48 AM
> To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>; William Dunlap
> <wdunlap at tibco.com>; Ista Zahn <istazahn at gmail.com>
> Subject: RE: [R] Splitting Numerical Vector Into Chunks
>
> There are terrific suggestions and I so appreciate everyone's help!
>
> Just one additional question: I also have some time data that accompanies
> this analysis. It is in the format h:m:s:00 where the last item is hundreths of a
> second. I tried various things with the date and time functions in R, but I have
> not found a way to convert the vetor into a workable time class.
>
> -----Original Message-----
> From: PIKAL Petr [mailto:petr.pikal at precheza.cz]
> Sent: Thursday, April 21, 2016 4:13 AM
> To: William Dunlap <wdunlap at tibco.com>; Ista Zahn <istazahn at gmail.com>
> Cc: Sidoti, Salvatore A. <sidoti.23 at buckeyemail.osu.edu>
> Subject: RE: [R] Splitting Numerical Vector Into Chunks
>
> Hi
>
> Another aproach is to use diff to find steps.
>
> split(x, cumsum(abs(c(1,diff(x==0)))))
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> > William Dunlap via R-help
> > Sent: Wednesday, April 20, 2016 9:56 PM
> > To: Ista Zahn <istazahn at gmail.com>
> > Cc: r-help at r-project.org; Sidoti, Salvatore A.
> > <sidoti.23 at buckeyemail.osu.edu>
> > Subject: Re: [R] Splitting Numerical Vector Into Chunks
> >
> > > i <- seq_len(length(x)-1)
> > > split(x, cumsum(c(TRUE, (x[i]==0) != (x[i+1]==0))))
> > $`1`
> > [1] 0.144872972504 0.850797178400
> >
> > $`2`
> > [1] 0 0 0
> >
> > $`3`
> > [1] 0.199304859380 2.063609410700 0.939393760782 0.838781367540
> >
> > $`4`
> > [1] 0 0 0 0 0
> >
> > $`5`
> > [1] 0.374688091264 0.488423999452 0.783034615362 0.626990428900
> > 0.138188255307 2.324635712186
> >
> > $`6`
> > [1] 0 0 0 0 0 0 0
> >
> >
> > Bill Dunlap
> > TIBCO Software
> > wdunlap tibco.com
> >
> > On Wed, Apr 20, 2016 at 12:49 PM, Ista Zahn <istazahn at gmail.com> wrote:
> >
> > > Perhaps
> > >
> > > x <- split(x, x == 0)
> > >
> > > Best,
> > > Ista
> > >
> > > On Wed, Apr 20, 2016 at 9:40 AM, Sidoti, Salvatore A.
> > > <sidoti.23 at buckeyemail.osu.edu> wrote:
> > > > Greetings!
> > > >
> > > > I have several large data sets of animal movements. Their pauses
> > > > (zero
> > > magnitude vectors) are of particular interest in addition to the
> > > speed distributions that precede the periods of rest. Here is an
> > > example of the kind of data I am interested in analyzing:
> > > >
> > > > x <-
> > > abs(c(rnorm(2),replicate(3,0),rnorm(4),replicate(5,0),rnorm(6),repli
> > > ca
> > > te(7,0)))
> > > > length(x)
> > > >
> > > > This example has 27 elements with strings of zeroes (pauses)
> > > > situated
> > > among the speed values.
> > > > Is there a way to split the vector into zero and nonzero chunks
> > > > and
> > > store them in a form where they can be analyzed? I have tried
> > > various forms of split() to no avail.
> > > >
> > > > Thank you!
> > > > Salvatore A. Sidoti
> > > >
> > > > ______________________________________________
> > > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > > PLEASE do read the posting guide
> > > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide
> > > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> > >
> >
> >       [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> > reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně
> jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze
> svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a
> to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným
> dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost
> žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo
> písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender.
> Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from
> your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to
> use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused
> by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately
> accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance
> of the offer on the part of the recipient containing any amendment or
> variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an
> express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into
> any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is
> expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of
> attorney is submitted to the recipient or the person represented by the
> recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of
> the person represented by the recipient.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list