[R] simple question on data frames assignment

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Apr 8 09:40:03 CEST 2016


Hi

The question does not make much sense so as your code. Maybe you shall spend some time with R tutorials.


1.    lapply or sapply is basically hidden cycle

2.    function shall return something, yours does not

So if you want some binary outcome from a vector you can use e.g.

f <- function(vector, token) {
response <- vector==token
response
}

So with your colordata

> colordata
 id color
1 1  blue
2 2  red
3 3 green
4 4  blue
5 5 orange

You can get this

> colordata$result <- f(colordata$color, "blue")
> colordata
 id color result
1 1  blue  TRUE
2 2  red FALSE
3 3 green FALSE
4 4  blue  TRUE
5 5 orange FALSE

or if you insist on numbers you can transfer it easily.

> colordata$result*1
[1] 1 0 0 1 0

But why do you want to use lapply or sapply is a mystery to me.

Do you have several columns and you want to use same function to those columns? This is probably the only case I can think of using lapply with such function.

Or you want to change each colour name to some corresponding number? If column colour is a factor it already consists from unique numbers (as I mentioned in previous response).

Maybe you shall use dput(yourdata) output together with desired result to help us better understand your task.

Cheers
Petr


From: Michael Artz [mailto:michaeleartz at gmail.com]
Sent: Thursday, April 7, 2016 4:17 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Subject: Re: [R] simple question on data frames assignment

what about sapply?  I guess I am not sure how to iterate with sapply() and a function like the following

>>The below function does not work, I want to have a function that I can use for sapply() later
f <- function(x) {
 response <- ifelse(x[,"Churn"] == "blue", 1, 0)
}

sapply(colordata$color, f(x))

does that question make sense? I just want to have a function that I can pass to sapply()

On Thu, Apr 7, 2016 at 7:44 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of Michael
> Artz
> Sent: Thursday, April 7, 2016 1:57 PM
> To: David Barron <dnbarron at gmail.com<mailto:dnbarron at gmail.com>>
> Cc: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: Re: [R] simple question on data frames assignment
>
> Thaks so much! And how would you incorporate lapply() here?

Why do you want to use lapply? What is a result you want to achieve?

Actually color is factor and it has a numeric value "inside".

> as.numeric(colordata$color)
[1] 1 4 2 1 3

Cheers
Petr

>
> On Thu, Apr 7, 2016 at 6:52 AM, David Barron <dnbarron at gmail.com<mailto:dnbarron at gmail.com>> wrote:
>
> > ifelse is vectorised, so just use that without the loop.
> >
> > colordata$response <- ifelse(colordata$color == 'blue', 1, 0)
> >
> > David
> >
> > On 7 April 2016 at 12:41, Michael Artz <michaeleartz at gmail.com<mailto:michaeleartz at gmail.com>> wrote:
> >
> >> Hi I'm not sure how to ask this, but its a very easy question to
> >> answer for an R person.
> >>
> >> What is an easy way to check for a column value and then assigne a
> >> new column a value based on that old column value?
> >>
> >> For example, Im doing
> >> colordata <- data.frame(id = c(1,2,3,4,5), color = c("blue", "red",
> >> "green", "blue", "orange")) for (i in 1:nrow(colordata)){
> >>  colordata$response[i] <- ifelse(colordata[i,"color"] == "blue", 1,
> >> 0) }
> >>
> >> which works, but I don't want to use the for loop I want to "vecotrize"
> >> this. How would this be implemented?
> >>
> >>     [[alternative HTML version deleted]]
> >>
> >> ______________________________________________
> >> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >> PLEASE do read the posting guide
> >> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> >> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >>
> >
> >
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list