[R] Fwd: as.Date gives NAs when transforming from factor

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Apr 6 06:27:32 CEST 2016


Hi

I did not have problems transforming factors to dates, only when trying to transform nonexistent date.

> as.Date(factor(c("31.3.2015", "29.2.2015")), format="%d.%m.%Y")
[1] "2015-03-31" NA
>
Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Jeff
> Newmiller
> Sent: Wednesday, April 6, 2016 2:05 AM
> To: Omar André Gonzáles Díaz <oma.gonzales at gmail.com>; r-help at R-
> project.org
> Subject: Re: [R] Fwd: as.Date gives NAs when transforming from factor
>
> Don't give a factor to as.Date. Convert it to character first, or avoid letting it
> become a factor in the first place by using the stringsAsFactors =FALSE option
> to the read.table function or its related functions.
> --
> Sent from my phone. Please excuse my brevity.
>
> On April 5, 2016 4:53:56 PM PDT, "Omar André Gonzáles Díaz"
> <oma.gonzales at gmail.com> wrote:
> >Hi,
> >
> >I would appreciate your help.
> >
> >I’m having problems when transforming  a column from “factor” to
> >“date”.
> >
> >
> >
> >It does not convert just: 31/03/2016 correctly, it out puts: NA.
> >
> >
> >
> >04/04/2016  turns out as: 2016-04-04
> >
> >
> >
> >02/04/2016 turns out as: 2016-02-04
> >
> >
> >
> >31/03/2016 turns out as: NA
> >
> >03/04/2016 turns out as: 2016-03-04.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >Code:
> >
> >a <- read.csv("dates.csv", stringsAsFactors = F)
> >
> >
> >
> >a$Date <- as.Date(a$Date, format = "%m/%d/%Y")
> >
> >
> >
> >
> >Posible Solutions:
> >
> >
> >
> >I’ve read here that it has to do with the Sys Locale, and the solution
> >was
> >using: “LC_TIME”, “C”. But I didn’t have success.
> >
> >http://stackoverflow.com/questions/15566875/as-date-returning-na-in-r
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> ># Sys.getlocale("LC_TIME")
> >
> >#
> >
> ># Sys.setlocale("LC_TIME", "C")
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >Slds,
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >-----------------------------------------------------------------------
> >-
> >> Disclaimer The information in this email and any attachments may
> >contain
> >proprietary and privileged information that is intended for the
> >addressee(s) only. If you are not the intended recipient, you are
> >hereby notified that any disclosure, copying, distribution, retention
> >or use of the contents of this information is prohibited. When
> >addressed to our clients or vendors, any information contained in this
> >e-mail or any attachments is subject to the terms and conditions in any
> >governing contract. If you have received this e-mail in error, please
> >immediately contact the sender and delete the e-mail..
> >______________________________________________
> >R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >PLEASE do read the posting guide
> >http://www.R-project.org/posting-guide.html
> >and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list