[R] use one way ANOVA to select genes

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Apr 5 12:45:29 CEST 2016


Hi

Others can have better insight in your question so i tis preferable to post your mails to the Rhelp list too.

I hope your datafile is all numeric. If not after t(datafile) can be character.

AFAIK your pvalue is not propagated to aov function.

Based on artificial data your construction arrives to result, which in this case tells you that there is almost no difference in those 5 groups..

m <- data.frame(groups, data = rnorm(length(groups)))

>  anova(aov(data ~ groups, m))
Analysis of Variance Table

Response: data
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
groups   4  9.20 2.2999 2.2117 0.06751 .
Residuals 326 338.99 1.0399
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
>

So I still wonder what is the problem. If you want to know whether anova(aov(…)) is appropriate for your case you shall consult local statistician or post your question e.g. on stackexchange or hope that somebody with deeper statistical knowledge from R help subscribers can help you.

But you probably need to post some more info.

Cheers
Petr

From: hehsham alpukhity [mailto:heshamibb at yahoo.com]
Sent: Tuesday, April 5, 2016 12:04 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Subject: Re: [R] use one way ANOVA to select genes

thanks Petr
 Actually , i have wrote code for One way ANOVA ,but still i am sure is it true or not for analysis data , because I have 5 groups i want to select the significant gene from this groups , .
 this code
#######################################################################################################
datafile <- read.csv("brcaResultsclust.csv",header = T,row.names = 1)

datafile <- t(datafile)

groups <- factor(rep(c("c1","c2","c3","c4","c5"),c(116,83,28,80,24))) # here one factor with 5 groups

# define ANOVA function

aoftest <- function(data ,pvalue=0.05) {

 m<-data.frame(groups, data);
 anova(aov(data ~ groups, m))
}

anovaresultstest <- apply(datafile, 1, aoftest)
 #############################################################################################
is the design factor and the function for ANOVA test is true ?

thank
hesham

On Monday, April 4, 2016 3:29 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:

Hi

Your message is scrambled by using HTML post and if I deciphered it correctly you just want to use anova for some data.

What is preventing you from doing it?

Cheers
Petr

-----Original Message-----
From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of hehsham alpukhity via R-help
Sent: Sunday, April 3, 2016 4:45 PM
To: R-help Mailing List <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
Subject: [R] use one way ANOVA to select genes

i want to select the significant genes form 5 clusters (groups) by one way ANOVA in r#######################################################################################
# i want use One way ANOVA to select the siginificant from the clusters above selectgene <- function(GropuData,pvalue=0.05, na.rm=TRUE, file=1:5){# if each gruop in one txt file        fdata <- list.files(data,full.names = TRUE)        for(i in file) {    anova()
    } }######################################

Hisham AL-bukhaiti Ph.D Student (Information system ) China, changsha,Hunan university. Mobile: 0068-15 111 4246 91.
    [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html<http://www.r-project.org/posting-guide.html>
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list