[R] *.rpt data

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Nov 13 08:36:48 CET 2015


Hi

Please keep conversation on list, others may have better opinion than myself. The attachment is not welcomed when posting to R help list, you can post error message directly to your mail.

Anyway, you will hardly get any useful answer if you keep your cards hidden. You shall at least show some snippet of rpt file and its size.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: Mangalani Peter Makananisa [mailto:pmakananisa at sars.gov.za]
> Sent: Thursday, November 12, 2015 3:58 PM
> To: PIKAL Petr
> Subject: RE: [R] *.rpt data
>
> I can see now it is working but R is now complaining about memory
> allocation, see the attached.
>
> Peter
>
> -----Original Message-----
> From: PIKAL Petr [mailto:petr.pikal at precheza.cz]
> Sent: 12 November 2015 03:53 PM
> To: Mangalani Peter Makananisa; r-help
> Subject: RE: [R] *.rpt data
>
> Hi
>
> If it is really "like" csv data you can import it by
>
> read.csv...
>
> or you can use any other read.* function.
>
> Did you try it? If yes, what was the result?
> If not, why not?
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Sarah
> > Goslee
> > Sent: Thursday, November 12, 2015 2:41 PM
> > To: Mangalani Peter Makananisa; r-help
> > Subject: Re: [R] *.rpt data
> >
> > On Thursday, November 12, 2015, Mangalani Peter Makananisa <
> > pmakananisa at sars.gov.za> wrote:
> >
> > > .rpt is one of the data extension like .csv, .txt , …..
> > >
> > > All extensions are 'data extensions' in some sense.
> >
> > Without knowing quite a bit more about YOUR rpt extension, it's
> > impossible to answer.
> >
> >
> > > *From:* Sarah Goslee [mailto:sarah.goslee at gmail.com
> > > <javascript:_e(%7B%7D,'cvml','sarah.goslee at gmail.com');>]
> > > *Sent:* 12 November 2015 03:17 PM
> > > *To:* Mangalani Peter Makananisa
> > > *Cc:* r-help at r-project.org
> > > <javascript:_e(%7B%7D,'cvml','r-help at r-project.org');>
> > > *Subject:* Re: [R] *.rpt data
> > >
> > >
> > >
> > > What is "rpt data"? What source produced it? Where did you get it?
> > > Is it associated with particular software? Is it ascii or binary?
> > >
> > > Sarah
> > >
> > > On Thursday, November 12, 2015, Mangalani Peter Makananisa <
> > > pmakananisa at sars.gov.za
> > > <javascript:_e(%7B%7D,'cvml','pmakananisa at sars.gov.za');>> wrote:
> > >
> > > Hi,
> > >
> > > Could you please assist, how do I load the rpt data into R without
> > > converting it first to csv?
> > >
> > > Kind regards
> > > Peter
> > >
> > > Please Note: This email and its contents are subject to our email
> > > legal notice which can be viewed at
> > > http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
> > >         [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide
> > > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Sarah Goslee
> > > http://www.stringpage.com
> > > http://www.sarahgoslee.com
> > > http://www.functionaldiversity.org
> > >
> > > Please Note: This email and its contents are subject to our email
> > > legal notice which can be viewed at
> > > http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
> > >
> >
> >
> > --
> > Sarah Goslee
> > http://www.stringpage.com
> > http://www.sarahgoslee.com
> > http://www.functionaldiversity.org
> >
> >       [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> > reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky
> ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
> are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into
> a contract in any time, for any reason, and without stating any
> reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
> containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by
> the recipient.
>
> Please Note: This email and its contents are subject to our email legal
> notice which can be viewed at http://www.sars.gov.za/Pages/Email-
> disclaimer.aspx

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list