[R] How to change name of pdf output of function windRose in openair package

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Nov 5 15:02:38 CET 2015


Hi

if you need to do naming automagically you can use ls for creating object consisting from names of objects and use it for naming inside a cycle.

obj <- ls()
for (i in 1:n) {
pdf(paste(obj[i], "pdf", sep="."))
...
do the plotting
dev.off()
}

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Jim
> Lemon
> Sent: Thursday, November 05, 2015 12:25 PM
> To: Stefano Sofia
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] How to change name of pdf output of function windRose
> in openair package
>
> Hi Stefano,
> Just start the PDF device, do the plot, then close the PDF device:
>
> library(openair)
> ...
> data(mydata)
> pdf("windRose.pdf")
> windRose(mydata)
> dev.off()
>
> This is from the first example for the windRose function. It will
> produce a file named "windRose.pdf" in the working directory of R.
>
> Jim
>
>
>
> On Thu, Nov 5, 2015 at 8:26 PM, Stefano Sofia <
> stefano.sofia at regione.marche.it> wrote:
>
> > Dear r-list users,
> > I am using windRose within the openair package.
> > Automatically the wind rose is saved in a pdf file called Rplots.pdf
> .
> >
> > I need to apply this function to different data frames, and each time
> > I need to change automatically the name of the pdf output.
> > I am not able to do it, I read the manual quite carefully but I
> didn't
> > find any hint about it.
> >
> > Would somebody be able to help me?
> > Thank you for your attention
> > Stefano
> >
> >
> > ________________________________
> >
> > AVVISO IMPORTANTE: Questo messaggio di posta elettronica può
> contenere
> > informazioni confidenziali, pertanto è destinato solo a persone
> > autorizzate alla ricezione. I messaggi di posta elettronica per i
> > client di Regione Marche possono contenere informazioni confidenziali
> e con privilegi legali.
> > Se non si è il destinatario specificato, non leggere, copiare,
> > inoltrare o archiviare questo messaggio. Se si è ricevuto questo
> > messaggio per errore, inoltrarlo al mittente ed eliminarlo
> > completamente dal sistema del proprio computer. Ai sensi dell’art. 6
> > della DGR n. 1394/2008 si segnala che, in caso di necessità ed
> > urgenza, la risposta al presente messaggio di posta elettronica può
> essere visionata da persone estranee al destinatario.
> > IMPORTANT NOTICE: This e-mail message is intended to be received only
> > by persons entitled to receive the confidential information it may
> contain.
> > E-mail messages to clients of Regione Marche may contain information
> > that is confidential and legally privileged. Please do not read,
> copy,
> > forward, or store this message unless you are an intended recipient
> of
> > it. If you have received this message in error, please forward it to
> > the sender and delete it completely from your computer system.
> >
> >         [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list