[R] matrix manipulation question

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Mar 27 12:34:19 CET 2015


Very, very, very bad solution.

as.matrix can change silently your data to unwanted format, complete.cases()==T is silly as Peter already pointed out.

I use

head(airquality[ ,colSums(is.na(airquality))==0])
 Wind Temp Month Day
1 7.4  67   5  1
2 8.0  72   5  2
3 12.6  74   5  3
4 11.5  62   5  4
5 14.3  56   5  5
6 14.9  66   5  6

if I want to get rid of columns with NA.

Cheers
Petr


From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Stéphane Adamowicz
Sent: Friday, March 27, 2015 11:42 AM
To: peter dalgaard
Cc: r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] matrix manipulation question

Well, it seems to work with me.

Y <- as.matrix(airquality)
head(Y, n=8)
   Ozone Solar.R Wind Temp Month Day
[1,]  41   190 7.4  67   5  1
[2,]  36   118 8.0  72   5  2
[3,]  12   149 12.6  74   5  3
[4,]  18   313 11.5  62   5  4
[5,]  NA   NA 14.3  56   5  5
[6,]  28   NA 14.9  66   5  6
[7,]  23   299 8.6  65   5  7
[8,]  19   99 13.8  59   5  8

Z <- Y[,complete.cases(t(Y))==T]

head(Z, n=8)
   Wind Temp Month Day
[1,] 7.4  67   5  1
[2,] 8.0  72   5  2
[3,] 12.6  74   5  3
[4,] 11.5  62   5  4
[5,] 14.3  56   5  5
[6,] 14.9  66   5  6
[7,] 8.6  65   5  7
[8,] 13.8  59   5  8

The columns that contained NA were deleted.


Le 27 mars 2015 � 10:38, peter dalgaard <pdalgd at gmail.com<mailto:pdalgd at gmail.com>> a �crit :

>
> On 27 Mar 2015, at 09:58 , St�phane Adamowicz <stephane.adamowicz at avignon.inra.fr<mailto:stephane.adamowicz at avignon.inra.fr>> wrote:
>
>> data_no_NA <- data[, complete.cases(t(data))==T]
>
> Ouch! logical == TRUE is bad, logical == T is worse:
>
> data[, complete.cases(t(data))]
>
>
> --
> Peter Dalgaard, Professor,
> Center for Statistics, Copenhagen Business School
> Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Denmark
> Phone: (+45)38153501
> Office: A 4.23
> Email: pd.mes at cbs.dk<mailto:pd.mes at cbs.dk> Priv: PDalgd at gmail.com<mailto:PDalgd at gmail.com>
>
>
>
>
>
>
>
>
>_________________________________
St�phane Adamowicz
Inra, centre de recherche Paca, unit� PSH
228, route de l'a�rodrome
CS 40509
domaine St Paul, site Agroparc
84914 Avignon, cedex 9
France

stephane.adamowicz at avignon.inra.fr<mailto:stephane.adamowicz at avignon.inra.fr>
tel. +33 (0)4 32 72 24 35
fax. +33 (0)4 32 72 24 32
do not dial 0 when out of France
web PSH : https://www6.paca.inra.fr/psh
web Inra : http://www.inra.fr/
_________________________________


    [[alternative HTML version deleted]]
______________________________________________
R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list