[R] measure of goodness of fit for the model without an intercept

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Mar 16 12:17:47 CET 2015


Hi

see Faq 7.41 Why does summary() report strange results for the R^2 estimate when I fit a linear model with no intercept?

And some explanation in

http://stackoverflow.com/questions/20333600/why-does-summary-overestimate-the-r-squared-with-a-no-intercept-model-formula

I found somewhere https://online.stat.psu.edu/~ajw13/stat501/SpecialTopics/Reg_thru_origin.pdf that you can use correlation between observed and predicted values.

Quote:
Given these inconsistencies, Hocking (1996, p. 178)
notes: ‘It is natural to ask if there is a measure
analogous to R2 for the no-intercept model. We
suggest the square of the sample correlation
between observed and predicted values’.

But I am not an expert in this matter.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> kamaraju kusumanchi
> Sent: Sunday, March 15, 2015 12:09 AM
> To: Yan Wu
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] measure of goodness of fit for the model without an
> intercept
>
> On Thu, Jan 29, 2015 at 6:41 PM, Yan Wu <yanwu1205 at gmail.com> wrote:
> > Hi,
> >
> > When I fit the regression model without an intercept term, R-squared
> > tends to much larger than the R-squared in the model with an
> > intercept. So in this case, what¹s a more reasonable measure of the
> > goodness of fit for the model without an intercept?
> >
> > Thanks a lot!!
> >
> > Yan
> >
>
> I am going through the list archives and found your question. I guess
> it is unanswered because it is not directly related to R language per
> se but is more to do with time series analysis in general.
>
> In general, R square tells you only part of the story. You need to look
> at the t-stats of the regression coefficients to understand whether the
> betas from the regression are statistically significant.
>
> Further, IIRC R square always increases as more variables are added to
> the regression. That is why practitioners look at "adjusted r-square"
> instead of "r square" which account for this. So I am curious as to why
> your data produces less r square when you add the constant. Is it
> possible to upload your data somewhere so pther can take a look at it?
>
> thanks
> --
> Kamaraju S Kusumanchi | http://raju.shoutwiki.com/wiki/Blog
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list