[R] graphs

Mir Salam mir.salam at uef.fi
Fri Mar 13 17:27:06 CET 2015


__Dear all,

You can see the plot specif curves in the enclosed document. Inclusion of all plot specif curves in one plot may not be look good and finally it will be unreadable. I am agree with Petrr and John. This graph is more readable.


Best regards
Salam
______________________________________
From: John Kane <jrkrideau at inbox.com>
Sent: Friday, March 13, 2015 4:12 PM
To: PIKAL Petr; Mir Salam; r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] graphs

@Petr

I agree. I think Mir would get a totally unreadable graph. I occasionally look at some spagetti graphs from climate research, and I find 8 - 12 lines are incomprehensible (I'm not a subject matter expert)'

@Mir

Is there any logical way to break down the data ? I think Petr is correct in that ggplot2 should be able to do it but I'd suggest thinking about, perhaps, facetting the data to produce some reasonable number of panels.

Here is a simple three-panel plot to illustrate what I mean but I have easily produced a 9 or 10 panel plot which reduces visual clutter immensely.

library(plyr) library(ggplot2)

df1 = data.frame(basel_asset_class = c("bank","bank","bank","bank","bank","bank","bank","corporate","corporate","corporate","corporate","corporate","corporate","corporate","sovereign","sovereign","sovereign","sovereign","sovereign","sovereign","sovereign"), ratings = c("AAA","AA","A","BBB","BB","B","CCC","AAA","AA","A","BBB","BB","B","CCC","AAA","AA","A","BBB","BB","B","CCC"), default_probability = c(0.0027,0.0029,0.0031,0.0034,0.0037,0.004,0.0043,0.0025,0.0024,0.0024,0.0023,0.0022,0.0021,0.0021,0.003,0.0031,0.0032,0.0033,0.0034,0.0035,0.0036))

names(df1) <- c("class", "rate", "default")

p <- ggplot(df1, aes(rate, default,colour=class)) + geom_point() + facet_grid(class ~.) + theme(legend.position="none")
p

John Kane
Kingston ON Canada


> -----Original Message-----
> From: petr.pikal at precheza.cz
> Sent: Fri, 13 Mar 2015 11:34:42 +0000
> To: mir.salam at uef.fi, r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] graphs
>
> Hi
>
> Your example is not reproducible, but I presume you could use ggplot
> together with predict. However, I wonder how do you want to distinguish
> 68 curves in one picture.
> I would
>
> Cheers
> Petr
>
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Mir
>> Salam
>> Sent: Sunday, March 08, 2015 10:57 PM
>> To: r-help at r-project.org
>> Subject: [R] graphs
>>
>> Dear all,
>>
>> I need help to get different 68 plots specifc fitted curves in one
>> plot with respective field data observations (age vs dominant height).
>>
>>
>>
>> aspdomH2<-groupedData(domH2~age|plotno,data=aspdomH2)
>>
>>
>>
>> names(aspdomH2)
>>
>> plotno, age, origin, soilcharacter, domH2,
>>
>>
>>
>> plotno-different plot no. I have 68 plots
>>
>> age- every plot have from age 5 to 30 years
>>
>> origin- two, native aspen and hybrid aspen
>>
>> domH2<-dominant height
>>
>> soilcharacter-3, clay, silt and mold. both origin have different soil
>> charcter
>>
>>
>>
>> #### then I fit model
>>
>> fm2cham.nlme<-nlme(domH2~cham(age,b0,b1,b2),
>>        data=aspdomH2,
>>        fixed = list(b0~1+origin+soilcharacter,b1~ 1,b2 ~
>> 1+origin+soilcharacter),
>>        random = b0+b2~1|plotno,
>>        start=c(b0=26.3387,0,0,0,b1=0.1065,b2=1.9453,0,0,0),
>>        weights=varPower(form = ~age, 0.5),
>>        correlation=corAR1())
>>
>>
>>
>> #### parameter values
>>
>> Fixed effects: list(b0 ~ 1 + origin + soil character, b1 ~ 1, b2 ~ 1 +
>> origin + soil character)
>>
>>                     Value
>> b0.(Intercept)         21.081124
>> b0.origin1            7.735064
>> b0.soilcharactermold  10.689051
>> b0.soilcharactersilt    3.906585
>> b1                   0.079035
>> b2.(Intercept)         1.616360
>> b2.origin1            -0.384421
>> b2.soilcharactermold   0.612285
>> b2.soilcharactersilt     0.527462
>>
>>
>>
>> ##### I can easily get the augmented plot. I got different 68 plots
>> specific curves.
>>
>> #######
>>
>> Any body can help me how can I will get all 68 plots specific fitted
>> curves in one plot with respective plot specific age and dominant
>> height obervations? (x axis will represent age, y axis will represent
>> dominant height and fitted curves of all 68 plots)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>    [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by the
> recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

____________________________________________________________
Can't remember your password? Do you need a strong and secure password?
Use Password manager! It stores your passwords & protects your account.
Check it out at http://mysecurelogon.com/manager


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: aug-2.pdf
Type: application/pdf
Size: 36220 bytes
Desc: aug-2.pdf
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/attachments/20150313/84f290d4/attachment.pdf>


More information about the R-help mailing list