[R] Add sum line to plot of multiple x values

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Mar 9 15:50:44 CET 2015


Hi

Not extremely clear what do you want to plot. Do you want to add a line which marks total number of files each day regardless of user? Or a total number of files regardless of date coloured by user?

In each case you shall search functions geom_hline or geom_abline

http://stackoverflow.com/questions/13254441/add-a-horizontal-line-to-plot-and-legend-in-ggplot2

ggplot is rather complicated but very flexible

Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Loris
> Bennett
> Sent: Monday, March 09, 2015 2:56 PM
> To: r-help at stat.math.ethz.ch
> Subject: [R] Add sum line to plot of multiple x values
>
> Hi,
>
> Here are my data:
>
> > d
>  user files    date
> 1 alice  18 2013-09-15
> 2  bob   5 2013-09-15
> 3 carol  21 2013-09-15
> 4 alice  22 2013-09-08
> 5  bob   9 2013-09-08
> 6 carol  14 2013-09-08
> 7 alice  26 2013-09-01
> 8  bob   3 2013-09-01
> 9 carol  22 2013-09-01
>
> I would like to plot the number of files against date for all users, so
> I have:
>
>  library(ggplot2)
>
>  people <- c("alice","bob","carol")
>  user <- c(rep(people,3))
>  files <- c(18,5,21,22,9,14,26,3,22)
>  date <- c(rep("2013-09-15",3),rep("2013-09-08",3),rep("2013-09-
> 01",3))
>  d <- data.frame(user=user,files=files,date=date)
>
>  p <- ggplot()
>  p <- p + geom_line(data=d,aes(x=date,y=files,group=user,colour=user))
>
> I would now like to add a line to show the total number of files as a
> function of date. I tried
>
>  p <- p +
> geom_line(data=d,aes(x=date,y=sum(files),group=date),colour='black')
>
> I don't get a black line, but the plot is scaled such that I can see
> that sum(file) for all values of 'file', rather than those for each
> date, is being used.
>
> I would like to know how to do this correctly, but I would rather be
> able to work it out for myself. However, if I decide, say, that I
> don't
> know exactly what the 'group' argument does, how do I find it out?
>
> ?geom_line doesn't have it, although the examples there use it. ?ggplot
> doesn't mention it. ?group gives me stuff about formatting text
> arguments. ??group only leads me to ?ggplot2::add_group, which also
> does
> not seem to help.
>
> Am I at fault for trying to learn R in an ad hoc manner, to which the
> documentation of R does not lend itself, or am I missing something?
>
> Cheers,
>
> Loris
>
> --
> This signature is currently under construction.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list