[R] problem with function that adds rows to dataframe based on conditional statement

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Mar 6 11:04:13 CET 2015


Hi

May I ask you why do you need such operation. I cannot imagine a situation where I would need to do this. The only imaginable procedure is to merge NA enhanced object with another object but for that situation usually

?merge

is used

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Curtis
> Burkhalter
> Sent: Thursday, March 05, 2015 9:42 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] problem with function that adds rows to dataframe based on
> conditional statement
>
> Hello everyone,
>
> I'm having a problem with a function that I wrote that is supposed to
> add a
> row to dataframe based upon a conditional statement. To explain I've
> used
> an example below:
>
> #create data frame
> animals=c("bird","dog","cat")
> animals=rep(animals,each=4)
> animals=animals[1:11]
> animalYears=c(1,1,2,2,1,1,2,2,1,1,2)
> animalMass=round(runif(11,min=10,max=50),0)
>
> comAn=as.data.frame(cbind(animals,animalYears,animalMass))
> comAn
>
>  * animals* *animalYears* *animalMass*
> 1   bird      1     30
> 2   bird      1     32
> 3   bird      2     27
> 4   bird      2     16
> 5   dog      1     22
> 6   dog      1     25
> 7   dog      2     41
> 8   dog      2     22
> 9   cat      1     30
> 10   cat      1     37
> 11   cat      2     49
>
> We can see here that for every type of animal I have two years of mass
> measurements, except for the cat in year 2. What I want to do is add an
> additional row to the end of the dataframe that consists strictly of
> NAs
> and then I can substitute those out later.
>
> So what I first did was split the 'comAn' dataframe into the different
> Animal by Year combos.
>
> #This line splits 'com_An' into a list ordered by the Animal by Year
> combos
> comAn_split=split(comAn, paste(comAn$animals,comAn$animalYear))
>
> Then I wrote the function that identifies whether a particular Animal
> by
> Year combo is less than two rows in length and if so it should add
> another
> row that consists only of NAs using the vector 'NAs':
>
> #This function identifies the length of each Animal by Year combo and
> then
> #uses the rbind function built in R to add a row
> #to each animal by year combo if they have less than 2 samples
>
> addNA <- function(comAn) {
>  NAs=c(NA,NA,NA)
>     ind <- seq_len(nrow(comAn))
>     comAn[ifelse(length(ind)<2,rbind(NAs),length(ind)),]
> }
>
> #This applies the function addNs to the animals data organized in list
> format
> addedNAcomAn <- do.call(rbind, lapply(comAn_split, addNA))
> addedNAcomAn
>
> When I apply the function to the list of the different Animal by Year
> combos this is what I get:
>    animals animalYears animalMass
> bird 1  bird      1     23
> bird 2  bird      2     50
> cat 1   cat      1     15
> cat 2   <NA>    <NA>    <NA>
> dog 1   dog      1     23
> dog 2   dog      2     38
>
> What I expect is this:
>
>  animals animalYears animalMass
> 1   bird      1     41
> 2   bird      1     23
> 3   bird      2     23
> 4   bird      2     50
> 5   dog      1     49
> 6   dog      1     23
> 7   dog      2     13
> 8   dog      2     38
> 9   cat      1     42
> 10   cat      1     15
> 11   cat      2     33
> 12   NA      NA   NA
>
> Am I conditioning improperly within the function or am I missing
> something
> else. Any help would be greatly appreciated.
>
> Best
>
> --
> Curtis Burkhalter
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list