[R] How to speed up a double loop?

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Mar 3 12:16:45 CET 2015


Hi

Removal outliers is quite tricky business and especially automatic removal of outliers. I have in some cases different approach.

If I know that some series is stationary and there are some dropouts in measurement (somebody disconnected it, process stopped for whatever reasons) I take large enough sequence, compute median (which shall be close to most of the points, set some arbitrary value for threshold and remove measurements which are behind this threshold. I then check my choice by visual inspection of plot.

So in your case

myts <- data.frame(x=c(1,2,50,40,30,40,100,1,50,1,2,3,3,5,4),y=NA)
selec <- abs(myts$x-median(myts$x))>15
myts$y[selec] <- myts$x[selec]
myts$x[selec] <- NA
> myts
  x  y
1  1 NA
2  2 NA
3 NA 50
4 NA 40
5 NA 30
6 NA 40
7 NA 100
8  1 NA
9 NA 50
10 1 NA
11 2 NA
12 3 NA
13 3 NA
14 5 NA
15 4 NA

So you either reconsider your outlier definition or you has to stick with Jeff's solution.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> jeff6868
> Sent: Monday, March 02, 2015 3:13 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] How to speed up a double loop?
>
> Hi Petr,
>
> Thanks for your reply,
>
> Actually it's not what I'm looking for. The aim is not simply to remove
> each value > 15.
>
> In my loop, I consider the first numeric value of my column as
> "correct".
> Then, I want to test the second value. If the absolute difference with
> the previous correct one is <15, it's a new correct one, but if it's
> >15, then it's a wrong one.
> If it's a wrong one, it has to test the third one to check if it's
> still >15 from the last correct value (first one).
> The value becomes correct again when the difference with the last
> correct one goes under 15 (and so, this value is the new "correct" one,
> and so one for the rest of the column).
>
> My loop is already doing the trick, but I just want to speed it up (or
> maybe another faster way to do the job).
> Hope it's more understandable right now!
>
>
>
>
>
> --
> View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-
> speed-up-a-double-loop-tp4704054p4704061.html
> Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list