[R] help - hoslem.test

John Kane jrkrideau at inbox.com
Thu Apr 30 16:51:07 CEST 2015


Kevin Thorpe pointed out to me that there is a dropbox link at the very bottom of the post that I missed. :(

I just downloaded it, read it in and it looks fine. 

John Kane
Kingston ON Canada


> -----Original Message-----
> From: petr.pikal at precheza.cz
> Sent: Thu, 30 Apr 2015 14:25:23 +0000
> To: lutipilotto at yahoo.com.br, r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] help - hoslem.test
> 
> Hi
> 
> I agree with John
> 
> Just small refinements in lines
> 
>> -----Original Message-----
>>> -----Original Message-----
>>> From: lutipilotto at yahoo.com.br
>>> Sent: Thu, 30 Apr 2015 04:24:32 -0700
>>> To: r-help at r-project.org, jrkrideau at inbox.com
>>> Subject: RE: [R] help - hoslem.test
>>> 
>>> load("id3.rda")
>> And what is this?
>> 
>> We do not have access to your office or computer hard disc.
>> 
>> Please read http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-
>> great-r-reproducible-example, see ?dput for sending data?
>> 
>> It is very unlikely anyone here can help if we have no data.
>> 
>> 
>>> attach(id3)
> 
> Do not use attach. It prevents from modifiyng id3.
> 
>>> 
>>> #transformando q13 em binária
>>> q131<-ifelse(q13==1,1,ifelse(q13==2,2,ifelse(q13==3,2,
>>> ifelse(q13==4,2,ifelse(q13==5,2,NA)))))
> 
> q131 <- as.numeric(cut(q13, c(0,1.5,5)))
> 
>> x<-1:7
>> x
> [1] 1 2 3 4 5 6 7
>> as.numeric(cut(x, c(0,1.5,5)))
> [1] 1 2 2 2 2 NA NA
> 
>>> id3<-cbind(id3,q131)
> 
> rather dangerous in case id3 is not data.frame but matrix
> 
>>> id3$q131 <- as.factor(id3$q131)
>>> 
>>> tp1 <- glm(q131 ~ q11 + q10+q12+edcat + q08+q06+ q14, family =
>>> binomial(link = "logit"), data=id3)
>>> tp1
>>> 
>>> library(ResourceSelection)
>>> hoslem.test(tp1$q131, fitted(tp1), g=10)
> 
> hoslem.test expects x to be a numeric vector of observations, binary
> (0/1).
> If I understand correctly tp1$q131 have values 1, 2 or NA.
> 
> Cheers
> Petr
> 
>>> 
>>> dataframe: https://www.dropbox.com/s/9qrdf4mhd6tzypi/id3.rda?dl=0
>>> 
>>> 
>>> __________________________________________________
>>> Luciane Maria Pilotto
>>> Mestre e Doutoranda em Saúde Bucal Coletiva - FO/UFRGS
>>> NDE Odontologia - UNIVATES
>>> Telefone: (51) 84512344
>>> 
>>> --------------------------------------------
>>> Em qui, 30/4/15, John Kane <jrkrideau at inbox.com> escreveu:
>>> 
>>> Assunto: RE: [R] help - hoslem.test
>>> Para: "Luciane Maria Pilotto" <lutipilotto at yahoo.com.br>,
>>> r-help at r-project.org
>>> Data: Quinta-feira, 30 de Abril de 2015, 7:52
>>> 
>>> http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-
>> reproducible-example
>>> 
>>> John Kane
>>> Kingston ON Canada
>>> 
>>> 
>>> > -----Original Message-----
>>> > From: lutipilotto at yahoo.com.br
>>> > Sent: Wed, 29 Apr 2015 18:45:26 -0700
>>> > To: r-help at r-project.org
>>> > Subject: [R] help - hoslem.test
>>> >
>>> > Hello,
>>> >
>>> > I'm working with
>>> ordinal logistic regression model (polr) and would like
>>> > to test the proportional odds assumption.
>>> For this, I ran the binary
>>> > logistic
>>> regressions with varying cutpoints on the dependent
>>> variable, as
>>> > described in the following
>>> commands. When running the test of Hosmer and
>>> > Lemeshow (hoslem.test) for residuals gives
>>> error.
>>> >
>>> > Thanks,
>>> > Luciane
>>> >
>>> >
>>> ______________________________________________
>>> > R-help at r-project.org
>>> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> > PLEASE do read the posting guide
>>> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>> > and provide commented, minimal,
>>> self-contained, reproducible code.
>>> 
>>> ____________________________________________________________
>>> FREE ONLINE PHOTOSHARING - Share your photos
>>> online with your friends and family!
>>> Visit
>>> http://www.inbox.com/photosharing to
>>> find out more!
>> 
>> ____________________________________________________________
>> FREE ONLINE PHOTOSHARING - Share your photos online with your friends
>> and family!
>> Visit http://www.inbox.com/photosharing to find out more!
>> 
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> 
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
> 
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
> 
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> 
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by the
> recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

____________________________________________________________
Receive Notifications of Incoming Messages
Easily monitor multiple email accounts & access them with a click.
Visit http://www.inbox.com/notifier and check it out!More information about the R-help mailing list