[R] Question about base::rank results

John Kane jrkrideau at inbox.com
Mon Apr 27 13:37:10 CEST 2015


Ah, thanks. That makes sense. 

John Kane
Kingston ON Canada


> -----Original Message-----
> From: petr.pikal at precheza.cz
> Sent: Mon, 27 Apr 2015 08:29:36 +0000
> To: giorgio.garziano at ericsson.com, r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] Question about base::rank results
> 
> Hi
> 
> You want to use order.
> 
> rank gives you position of x according their values.
> 
>> x <- c(12,34,15,77,78,22)
> 
>> rank(x)
> [1] 1 4 2 5 6 3
> 
> order gives you sorting vector to get your values in ascending or
> descending order.
> 
>> order(x)
> [1] 1 3 6 2 4 5
>> x[order(x)]
> [1] 12 15 22 34 77 78
> 
> You can see it as
> 
> as first element 12 is selected - 1
> as second element 15 is selected - 3
> as third element 22 is selected - 6
> ...
> 
> Cheers
> Petr
> 
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Giorgio
>> Garziano
>> Sent: Sunday, April 26, 2015 10:18 AM
>> To: r-help at r-project.org
>> Subject: [R] Question about base::rank results
>> 
>> Hi,
>> 
>> I cannot understand why rank(x) behaves as outlined below.
>> Based on the results of first x vector values ranking, which is as
>> expected in my opinion, I cannot explain the following results.
>> 
>>> x <- c(12,34,15,77,78)
>>> x[rank(x)]
>> [1] 12 15 34 77 78      (OK)
>> 
>>> x <- c(12,34,15,77,78,22)
>>> x[rank(x)]
>> [1] 12 77 34 78 22 15   (?)
>> 
>>> x <- c(12,34,77,15,78)
>>> x[rank(x)]
>> [1] 12 77 15 34 78      (?)
>> 
>> Please any feedback ? Thanks.
>> 
>> BR,
>> 
>> Giorgio Garziano
>> 
>> 
>> 
>>       [[alternative HTML version deleted]]
>> 
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> 
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
> 
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
> 
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> 
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by the
> recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

____________________________________________________________
Can't remember your password? Do you need a strong and secure password?
Use Password manager! It stores your passwords & protects your account.More information about the R-help mailing list