[R] How to calculate vif of each term of model in R?

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Apr 17 12:07:34 CEST 2015


Did you follow my advice/comments?

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: Methekar, Pushpa (GE Transportation, Non-GE)
> [mailto:pushpa.methekar at ge.com]
> Sent: Friday, April 17, 2015 11:43 AM
> To: PIKAL Petr
> Subject: RE: How to calculate vif of each term of model in R?
>
> Car package
>
> -----Original Message-----
> From: PIKAL Petr [mailto:petr.pikal at precheza.cz]
> Sent: Friday, April 17, 2015 3:11 PM
> To: Methekar, Pushpa (GE Transportation, Non-GE); r-help at r-project.org
> Subject: RE: How to calculate vif of each term of model in R?
>
> Hi
>
> I did not see any answer so I try.
>
> Your question lacks some info:
>
> Which vif - car or HH?
>
> answers and comments in line
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> > Methekar, Pushpa (GE Transportation, Non-GE)
> > Sent: Wednesday, April 08, 2015 10:24 AM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] How to calculate vif of each term of model in R?
> >
> >
> > I am beginner in R doing modelling in R, I loaded excel sheet in R, i
> > have chosen x elements and y elements then fitted model for linear
> and
> > second order regression. Now I have both models. I am bit confused
> how
> > to calculate vif for each term in model like
> >
> > e.g model1<-lm(y1~x1+x2+.....x9) when I am using rms package then
> it's
> > giving me like
> >
> >   vif(model1)
> >
> >    x1     x2     x3     x4     x5     x6
> > x7
> >
> > 6.679692  1.520271  1.667125  3.618439  4.931810  2.073879
> > 13.870630
> >
> >     x8     x9
> >
> >  220.969628 214.034135
> >
> > now i want to compare each term with std vif as vif>=10 and which
> will
> > satisfy this condition i want to delete that term and update model1.
> i
> > have done something like this
> >
> > fun = function(model1) {
> >
> > for(i in 1:length(model1))  {
> >
> >    v=vif(model1)
> >
> >     ss=any(v[i]>=10)
>
> here you select only one item from vif, Why do you use any?
>
> >
> >         if(ss==1){update(model1,.~.,-v[i])}
> >
> >         else{print("no update")}
> >
>
> Why do you change i here?
>
> >         i<-i+1
> >
> >   }
> >
> >
> >
> >     return(model1)
> >
> >    }
> >
>
> if you want to get rid of all terms bigger than some threshold in once
> you can use
>
> sel <- which(vif(model1)>10)
>
> and select values for update possibly by
>
> update(model1,.~. - names(vif(model1))[sel])
>
> or if you want to get rid one by one you can use
>
> vmax <- which.max(vif(model1))
> and check if max vif value is bigger than 10.
>
> vif(model1)[vmax]>=10
>
> If it is just update with
>
> - names(vif(model1))[vmax])
>
> if it is not do not update.
>
> All of this untested.
>
> Cheers
> Petr
>
> > fun(model1)
> >
> > but giving error as
> >
> > Error in if (ss == 1) { : missing value where TRUE/FALSE needed.
> >
> > please tell me how do i solve this problem.
> >
> >
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> > reproducible code.
>

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list