[R] melt function chooses wrong id variable with large datasets

Joachim Audenaert Joachim.Audenaert at pcsierteelt.be
Thu Apr 16 13:59:47 CEST 2015


Thanks,

indeed norm should be in the same group as as the months. everything works 
fine when the number of data is quite small, but with big datasets (15 000 
values) things seem to go wrong and I can't explain why. It puts norm as 
an individual column in stead of in the group of months as it does when 
the dataset is small.

Met vriendelijke groeten - With kind regards,

Joachim Audenaert 
onderzoeker gewasbescherming - crop protection researcher

PCS | proefcentrum voor sierteelt - ornamental plant research

Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen, België
T: +32 (0)9 353 94 71 | F: +32 (0)9 353 94 95
E: joachim.audenaert at pcsierteelt.be | W: www.pcsierteelt.be From:  PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
To:   Joachim Audenaert <Joachim.Audenaert at pcsierteelt.be>
Cc:   "r-help at r-project.org" <r-help at r-project.org>
Date:  16/04/2015 13:41
Subject:    RE: [R] melt function chooses wrong id variable with 
large datasetsHi
 
With this dataset I get
 
> dd.m0<-melt(dataset, na.rm=T)
Using norm as id variables
> head(dd.m0)
        norm variable value
1  45.8713463281901 januari 38.1
2 24.047250681782984 januari 32.4
3 3.7533684144746324 januari 34.5
4 38.594241119279324 januari 20.7
5 26.391897460120358 januari 21.5
6 61.746470001194638 januari 23.1
> 
or
 
dd.m<-melt(dataset, id.vars=NULL, na.rm=T)
 
> head(dd.m)
 variable value
1 januari 38.1
2 januari 32.4
3 januari 34.5
4 januari 20.7
5 januari 21.5
6 januari 23.1
> tail(dd.m)
  variable       value
255   norm 4.856812959269508
256   norm 5.3982910143166514
257   norm 46.553976273304215
258   norm 17.566272518985429
259   norm 20.552451905814117
260   norm 61.894775704479279
 
The latter will put norm to the same column as months. Is it intended?
 
Maybe you want
 
> dd.m1<-melt(dataset[,-13], na.rm=T)
No id variables; using all as measure variables
> head(dd.m1)
 variable value
1 januari 38.1
2 januari 32.4
3 januari 34.5
4 januari 20.7
5 januari 21.5
6 januari 23.1
> tail(dd.m1)
  variable value
235 december 20.7
236 december 30.9
237 december 36.2
238 december 21.0
239 december 20.2
240 december 21.3
 
Cheers
Petr
 
From: Joachim Audenaert [mailto:Joachim.Audenaert at pcsierteelt.be] 
Sent: Thursday, April 16, 2015 1:13 PM
To: PIKAL Petr
Cc: r-help at r-project.org
Subject: RE: [R] melt function chooses wrong id variable with large 
datasets
 
Hello, 

This is a part of my dataset: 

structure(list(januari = c(38.1, 32.4, 34.5, 20.7, 21.5, 23.1, 
29.7, 36.6, 36.1, 20.6, 20.4, 30.1, 38.7, 41.4, 37, 36, 37, 38, 
23, 26.7), februari = c(31.5, 36.2, 38.2, 26.4, 20.9, 21.5, 30.2, 
33.4, 32.6, 22.2, 21.7, 30, 35.7, 32.8, 39.3, 25.5, 23, 19.9, 
21.3, 20.8), maart = c(34.2, 27, 24.2, 19.9, 19.7, 21.5, 30.6, 
30, 19, 19.6, 20.6, 23.6, 17.9, 17.3, 21.4, 24.1, 20.9, 30.1, 
32.6, 21.3), april = c(26.3, 29.6, 30.3, 23.6, 28.4, 20.7, 24.1, 
27.3, 23.2, 18.3, 24.6, 27.4, 20.4, 18.1, 25.2, 19.8, 21, 23.7, 
19.6, 18.1), mei = c(23.7, 24, 17.2, 23.2, 25.2, 17.2, 16, 15.6, 
13.4, 16, 16.8, 14.6, 19.4, 21, 19.5, 18.5, 13.3, 13.7, 14.3, 
14.1), juni = c(17.7, 14.2, 16.6, 15.7, 13.7, 14.7, 13.1, 12.9, 
15.4, 11.9, 15.2, 15.3, 16.5, 16.1, 11.7, 11.2, 11.5, 10.8, 16.1, 
14.8), juli = c(15.7, 14.5, 10.8, 10.5, 13.4, 12.2, 13.2, 13, 
12.4, 13.1, 9.8, 10.5, 13.4, 11, 13.1, 15, 16.7, 16.1, 18.2, 
15.7), augustus = c(12.9, 12.8, 15.2, 14.5, 17.2, 14.5, 14.4, 
11, 13.1, 13.6, 14.6, 12.7, 13.6, 12.7, 15.5, 17.4, 15.2, 14.2, 
17.7, 19.2), september = c(15.6, 15.5, 15.9, 15.1, 16, 19.4, 
21.5, 23.7, 18.7, 23.8, 18, 16.2, 18.5, 20.6, 18.3, 22.5, 26.9, 
19.4, 15.9, 20.5), oktober = c(21.4, 20.8, 14, 17, 23, 26.4, 
19.6, 22.7, 26.9, 14.7, 15.2, 19.8, 26.9, 20.2, 14.3, 14.8, 18.5, 
21.7, 21.4, 21.8), november = c(24.7, 26.2, 29, 21.6, 17.1, 16.9, 
19.1, 24.7, 25.4, 19.8, 18.2, 16.3, 17, 17.7, 15.5, 14.7, 15.8, 
19.9, 20.4, 23.3), december = c(19.8, 27, 21, 33, 22.6, 28.3, 
21.1, 19, 17.3, 27, 30.2, 24.8, 17.9, 17.9, 20.7, 30.9, 36.2, 
21, 20.2, 21.3), norm = c("45.8713463281901", "24.047250681782984", 
"3.7533684144746324", "38.594241119279324", "26.391897460120358", 
"61.746470001194638", "6.8321020448487992", "11.933109250115226", 
"51.951891096493924", "37.424611852237945", "5.1587836676942374", 
"36.552835044409434", "31.781209673851027", "29.09146215582853", 
"4.856812959269508", "5.3982910143166514", "46.553976273304215", 
"17.566272518985429", "20.552451905814117", "61.894775704479279"
)), .Names = c("januari", "februari", "maart", "april", "mei", 
"juni", "juli", "augustus", "september", "oktober", "november", 
"december", "norm"), row.names = c(NA, 20L), class = "data.frame") 

I transform my dataset with the following script: 

y <- melt(dataset,na.rm=TRUE) 
variable <- y[,1] 
value <- y[,2] 

and can then perform a levene test as follows: 

LEVENE <- leveneTest(value~variable,y) 

When the dataset is small, lets say less than 100 values per column 
everything works great. I get the message: 

No id variables; using all as measure variables 

When the dataset is much bigger I get the following message 

Using norm as id variables, why does this function pick norm as id 
variable? and how can I tell R that each column title is my variable 

 
Met vriendelijke groeten - With kind regards, 

Joachim Audenaert 
onderzoeker gewasbescherming - crop protection researcher

PCS | proefcentrum voor sierteelt - ornamental plant research 


Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen, België
T: +32 (0)9 353 94 71 | F: +32 (0)9 353 94 95
E: joachim.audenaert at pcsierteelt.be | W: www.pcsierteelt.be From:    PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> 
To:    Joachim Audenaert <Joachim.Audenaert at pcsierteelt.be>, "
r-help at r-project.org" <r-help at r-project.org> 
Date:    16/04/2015 12:13 
Subject:    RE: [R] melt function chooses wrong id variable with 
large datasets 
Hi

There is something weird with your data and melt function.

AFAIK melt does not use first row as id.variables.

What is result of

str(dataset)

Instead of

melt(dataset,id.vars=dataset[1,], na.rm=TRUE)

melt expects something like

melt(dataset, id.vars=c("norm, "jaar"), na.rm=TRUE)

If you want more specific answer you shall show us part of your data, 
preferably copy output of

dput(dataset[1:20,])

into your mail.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Joachim
> Audenaert
> Sent: Thursday, April 16, 2015 11:37 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] melt function chooses wrong id variable with large
> datasets
>
> Hello all,
>
> I'm using a large dataset consisting of 2 groups of data, 2 columns in
> excel with a header (group name) and 15 000 rows of data. I would like
> like to compare this data, so I transform my dataset with the melt
> function to get 1 column of data and 1 column of ID variables, then I
> can apply different statistical tests. With small datasets this works
> great, the melt function automatically chooses the name in row 1 as ID
> variable and melts the data, thus giving me a matrix with all ID
> variables in column one and the data accordingly in column 2.
> With this big dataset however it chooses the whole first column as ID
> variables in stead of the first row. Is there a reason why this happens
> and how can I make sure the first row is chosen as ID variabele and the
> lower rows as data?
>
> If I specify that I want the first row to be the id variable I also get
> error.
>
> melt(dataset,id.vars=dataset[1,], na.rm=TRUE)
>
> Error: id variables not found in data: norm, jaar
>
> Are there alternative ways to create a good reshaped dataset?
>
> Met vriendelijke groeten - With kind regards,
>
> Joachim Audenaert
> onderzoeker gewasbescherming - crop protection researcher
>
> PCS | proefcentrum voor sierteelt - ornamental plant research
>
> Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen, Belgi
> T: +32 (0)9 353 94 71 | F: +32 (0)9 353 94 95
> E: joachim.audenaert at pcsierteelt.be | W: www.pcsierteelt.be
>
> Heb je je individuele begeleiding bemesting (CVBB) al aangevraagd? |
> Het PCS op LinkedIn Disclaimer | Please consider the environment before
> printing. Think green, keep it on the screen!
>    [[alternative HTML version deleted]]


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k nìmu pøipojené dokumenty jsou dùvìrné a jsou 
urèeny pouze jeho adresátùm.
Jestli¾e jste obdr¾el(a) tento e-mail omylem, informujte laskavì 
neprodlenì jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s pøílohami a jeho 
kopie vyma¾te ze svého systému.
Nejste-li zamý¹leným adresátem tohoto emailu, nejste oprávnìni tento email 
jakkoliv u¾ívat, roz¹iøovat, kopírovat èi zveøejòovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální ¹kodu zpùsobenou modifikacemi 
èi zpo¾dìním pøenosu e-mailu.

V pøípadì, ¾e je tento e-mail souèástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukonèit kdykoliv jednání o uzavøení 
smlouvy, a to z jakéhokoliv dùvodu i bez uvedení dùvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávnìn nabídku bezodkladnì pøijmout; 
Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vyluèuje pøijetí nabídky ze strany 
pøíjemce s dodatkem èi odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, ¾e pøíslu¹ná smlouva je uzavøena teprve 
výslovným dosa¾ením shody na v¹ech jejích nále¾itostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, ¾e není oprávnìn uzavírat za 
spoleènost ¾ádné smlouvy s výjimkou pøípadù, kdy k tomu byl písemnì 
zmocnìn nebo písemnì povìøen a takové povìøení nebo plná moc byly 
adresátovi tohoto emailu pøípadnì osobì, kterou adresát zastupuje, 
pøedlo¾eny nebo jejich existence je adresátovi èi osobì jím zastoupené 
známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are 
intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its 
sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its 
copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not 
authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any 
manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage 
caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the 
email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a 
contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to 
immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes 
any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any 
amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only 
upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
into any contracts on behalf of the company except for cases in which 
he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
or power of attorney is submitted to the recipient or the person 
represented by the recipient, or the existence of such authorization is 
known to the recipient of the person represented by the recipient.Heb je je individuele begeleiding bemesting (CVBB) al aangevraagd? | Het 
PCS op LinkedIn
Disclaimer | Please consider the environment before printing. Think green,
keep it on the screen!

Tento e-mail a jakékoliv k nìmu pøipojené dokumenty jsou dùvìrné a jsou 
urèeny pouze jeho adresátùm.
Jestli¾e jste obdr¾el(a) tento e-mail omylem, informujte laskavì 
neprodlenì jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s pøílohami a jeho 
kopie vyma¾te ze svého systému.
Nejste-li zamý¹leným adresátem tohoto emailu, nejste oprávnìni tento email 
jakkoliv u¾ívat, roz¹iøovat, kopírovat èi zveøejòovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální ¹kodu zpùsobenou modifikacemi 
èi zpo¾dìním pøenosu e-mailu.

V pøípadì, ¾e je tento e-mail souèástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukonèit kdykoliv jednání o uzavøení 
smlouvy, a to z jakéhokoliv dùvodu i bez uvedení dùvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávnìn nabídku bezodkladnì pøijmout; 
Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vyluèuje pøijetí nabídky ze strany 
pøíjemce s dodatkem èi odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, ¾e pøíslu¹ná smlouva je uzavøena teprve 
výslovným dosa¾ením shody na v¹ech jejích nále¾itostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, ¾e není oprávnìn uzavírat za 
spoleènost ¾ádné smlouvy s výjimkou pøípadù, kdy k tomu byl písemnì 
zmocnìn nebo písemnì povìøen a takové povìøení nebo plná moc byly 
adresátovi tohoto emailu pøípadnì osobì, kterou adresát zastupuje, 
pøedlo¾eny nebo jejich existence je adresátovi èi osobì jím zastoupené 
známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are 
intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its 
sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its 
copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not 
authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any 
manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage 
caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the 
email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a 
contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to 
immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes 
any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any 
amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only 
upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
into any contracts on behalf of the company except for cases in which 
he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
or power of attorney is submitted to the recipient or the person 
represented by the recipient, or the existence of such authorization is 
known to the recipient of the person represented by the recipient.


Heb je je individuele begeleiding bemesting (CVBB) al aangevraagd? | Het 
PCS op LinkedIn
Disclaimer | Please consider the environment before printing. Think green,
keep it on the screen!
	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list