[R] apply block of if statements with menu function

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Sep 16 14:35:26 CEST 2014


Hi

One comment: I never used menu or switch, this is just how I understand its function. So you probably are on a wrong track and do not understand what are objects and functions in R languange.

menu

Description
menu presents the user with a menu of choices labelled from 1 to the number of choices. To exit without choosing an item one can select 0.

Value
The number corresponding to the selected item, or 0 if no choice was made.

It is obvious (for me :) that results of menu command is 0,1,2, ... depending on how many items are in menu

switch

Description
switch evaluates EXPR and accordingly chooses one of the further arguments (in ...).

Details
switch works in two distinct ways depending whether the first argument evaluates to a character string or a number.

If the value of EXPR is not a character string it is coerced to integer. If the integer is between 1 and nargs()-1 then the corresponding element of ... is evaluated and the result returned: thus if the first argument is 3 then the fourth argument is evaluated and returned.

> switch(1,"a","b","c","d")
[1] "a"
> switch(2,"a","b","c","d")
[1] "b"
> switch(3,"a","b","c","d")
[1] "c"
> switch(4,"a","b","c","d")
[1] "d"
> switch(0,"a","b","c","d")
>

So if result of menu is 0 (you did not choose anything) you can either stay with 0, then switch does not return anything or add 1 and let evaluate something meaningful specified in second and following positions of switch command.

Regards
Petr


> -----Original Message-----
> From: rl at openmailbox.org [mailto:rl at openmailbox.org]
> Sent: Tuesday, September 16, 2014 2:17 PM
> To: PIKAL Petr
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: RE: [R] apply block of if statements with menu function
>
> On 2014-09-16 10:50, PIKAL Petr wrote:
> >
> >> switch(menu(c("List letters", "List LETTERS")) + 1,
> >>       cat("Nothing done\n"), letters, LETTERS)
> >>
> >> why is the result changed if ' + 1,' removed?
> >
> > Because +1 belongs to switch not to menu. You can translate above to:
> >
>
> The help pages ?switch, ?menu do not describe (in my eyes! :) ) the
> significance of '+ 1'; where is this described in more detail please?


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list