[R] sequential input script dataframe process functionality

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Sep 10 12:45:26 CEST 2014


Hi

> Now confused by "Choices"! :) What is my error please?

Your main error is that you do not read help which was offered by Wiliam. Choices is not a function it is name of a variable. You can call it e.g. ctsanddogs if you wish.

see in line

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of rl at openmailbox.org
> Sent: Tuesday, September 09, 2014 12:53 PM
> To: William Dunlap
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] sequential input script dataframe process
> functionality
>
> On 2014-09-08 15:47, William Dunlap wrote:
> > d <- data.frame(Choices=c("One","Two","One","Three"), X=1:4)
> > i <- 1 # possible output of menu(unique(d$Choices))
> > d[ d$Choices[i] == d$Choices, ]
> > # Choices X
> > #1   One 1
> > #3   One 3
> >
>
> > testd <- data.frame(Choices=c("One","Two","One","Three"), X=1:4)
> > testi <- 1 # possible output of menu(unique(d$Choices))
> > testd[ testd$Choices[testi] == testd$Choices, ]
>  Choices X
> 1   One 1
> 3   One 3
>
> This instruction did not give any opportunity to enter a choice? Then
> tried:

Why do you think so? Did you try it? Follow Wiliam's advice

d <- data.frame(Choices=c("One","Two","One","Three"), X=1:4)
i <- menu(unique(d$Choices))

now i is set to some value according your choice

d[ d$Choices[i] == d$Choices, ]

selects items which correspond to chosen value.

BTW, did you read R-intro? If not, why not?

Regards
Petr

>
> ?Choices
> No documentation for 'Choices' in specified packages and libraries:
> you could try '??Choices'
>
> ??Choices
> Help files with alias or concept or title matching ‘Choices’ using
> fuzzy matching:
>
>
> mgcv::choose.k     Basis dimension choice for smooths
> mvtnorm::GenzBretz   Choice of Algorithm and Hyper Parameters
>
>
> Type '?PKG::FOO' to inspect entry 'PKG::FOO TITLE'.
>
> Then I tried to use with my test data:
>
> testdataextract1<-
> data.frame(menu(c(unique(levels(testdata[,1]))),graphics=FALSE,title='S
> elect
> something'))
> selectionresult<-2
> testdata[testdata$menu[selectionresult]==testdata$menu,]
> > testdataextract1<-
> data.frame(menu(c(unique(levels(testdata[,1]))),graphics=FALSE,title='S
> elect
> > something'))
> Select something
>
> 1: text test1
> 2: text test2
> 3: text test3
>
> Selection: selectionresult<-2
> Enter an item from the menu, or 0 to exit
> Selection: testdata[testdata$menu[selectionresult]==testdata$menu,]
> Enter an item from the menu, or 0 to exit
> Selection: 0
>
> Now confused by "Choices"! :) What is my error please?
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list