[R] Sorting method used by order()

Duncan Murdoch murdoch.duncan at gmail.com
Tue Dec 2 13:40:37 CET 2014


On 02/12/2014, 7:28 AM, Pierrick Bruneau wrote:
> I'll try to be more specific:
> - ?order points to a common man page for both order() and sort.list()
> - sort.list() has a "method" argument, i.e. a sorting algorithm. As far as
> I can read, I'll rather say the default is "shell"
> - order() seems not to support this argument. My questions were thus 1)
> what is the algorithm it uses ("shell" or other), and 2) is there a way to
> parametrize it.

For sort.list(), "shell" is the default for most objects, but "radix" is
sometimes used:  see the Details section in the help page.

For order(), the method is undocumented and not under your control.  Use
sort.list() if you need the control.  Read the source if you want to
know the current implementation (but being undocumented, it might change
without notice in a future release).

Duncan Murdoch

> 
> On Tue, Dec 2, 2014 at 1:17 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> 
>> Hi
>>
>> Can you be more specific? How do you want parametrize order?
>>
>> There is no sort.list argument in order.
>>
>> For sort list, the default method is "radix", AFAIK.
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
>>> Pierrick Bruneau
>>> Sent: Tuesday, December 02, 2014 12:33 PM
>>> To: r-help at stat.math.ethz.ch
>>> Subject: [R] Sorting method used by order()
>>>
>>> Hi all,
>>>
>>> In ?order, the sorting method used appears as the "method" argument to
>>> sort.list(), but I cannot make out which is used by default when
>>> calling order(), and how to parametrize it.
>>>
>>> Does someone have a clue there?
>>>
>>> Thanks by advance,
>>> Pierrick
>>>
>>>       [[alternative HTML version deleted]]
>>>
>>> ______________________________________________
>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>>> guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>> vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
>> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>>
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
>> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
>> příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> email.
>>
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
>> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>>
> 
> 	[[alternative HTML version deleted]]
> 
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>More information about the R-help mailing list